ܙܸܒܠܵܐ ܘܬܸܢܝܵܢܘܼܬ ܡܲܦܠܲܚܬܵܐ

garbage truck emptying bins

ܡܟܲܦܲܫܬܵܐ ܕܨܲܢܕܘܼܩܵܐ ܕܙܸܒܠܵܐ ܕܒܲܝܬܘܼܬܵܐ

ܟܠ ܚܕܵܐ ܒܲܝܬܘܼܬܵܐ ܓܵܘ ܦܢܝܼܬܵܐ ܕܡܵܘܬܒ݂ܵܐ ܕܡܕܝܼܢ݇ܬܵܐ ܕܦ̮ܵܝܪܦ̮ܝܼܠܕ ܦܝܼܫܬܵܐ ܝܠܵܗ ܝܗܝܼܒ݂ܬܵܐ ܚܲܕ ܨܲܢܕܘܼܩܵܐ ܕܙܸܒܠܵܐ ܘܚܲܕ ܨܲܢܕܘܼܩܵܐ ܩܵܐ ܬܸܢܝܵܢܘܼܬ ܡܲܦܠܲܚܬܵܐ:

 • ܨܲܢܕܘܼܩܵܐ ܕܙܸܒܠܵܐ: ܨܲܢܕܘܼܩܵܐ ܒܓܵܘܢܵܐ ܩܝܼܢܵܐ ܚܸܫܟܵܢܵܐ ܝܠܹܗ ܥܲܡ ܟܸܣܵܝܬܵܐ ܩܝܼܢܬܵܐ ܝܲܢ ܣܡܘܿܩܬܵܐ
 • ܨܲܢܕܘܼܩܵܐ ܕܬܸܢܝܵܢܘܼܬ ܡܲܦܠܲܚܬܵܐ: ܨܲܢܕܘܼܩܵܐ ܒܓܵܘܢܵܐ ܩܝܼܢܵܐ ܦܬܘܿܚܵܐ ܝܠܹܗ ܥܲܡ ܟܸܣܵܝܬܵܐ ܙܲܪܕܹܐ

ܨܲܢܕܘܼܩܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܕܙܸܒܠܵܐ ܟܹܐ ܦܵܝܫܝܼ ܡܟܘܼܦܫܹܐ ܫܵܒ݂ܘܿܥܵܐܝܼܬ ܗܲܪ ܒܚܲܕ ܝܵܘܡܵܐ. ܨܲܢܕܘܼܩܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܕܬܸܢܝܵܢܘܼܬ ܡܲܦܠܲܚܬܵܐ ܟܹܐ ܦܵܝܫܝܼ ܡܟܘܼܦܫܹܐ ܟܠ ܬܪܹܝܢ ܫܵܒ݂ܘܿܥܹ̈ܐ ܗܲܪ ܒܗ̇ܘ ܝܵܘܡܵܐ ܕܩܵܐ ܨܲܢܕܘܼܩܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܙܸܒܠܵܐ. ܚܲܕܟܡܵܐ ܒܸܢܝܵܢܹ̈ܐ ܕܝܵܪ̈ܝܼܥܝܵܬܹܐ ܒܲܠܟܵܐ ܕܩܲܒܠܝܼ ܙܵܘܕܵܐ ܡ̣ܢ ܚܕܵܐ ܡܟܲܦܲܫܬܵܐ.

ܚܲܕܟܡܵܐ ܒܸܢܝܵܢܹ̈ܐ ܕܝܵܪ̈ܝܼܥܝܵܬܹܐ ܒܲܠܟܵܐ ܕܡܲܦܠܸܚܝܼ ܨܲܢܕܘܼܩܹ̈ܐ ܕܙܸܒܠܵܐ ܘܨܲܢܕܘܼܩܹ̈ܐ ܕܬܸܢܝܵܢܘܼܬ ܡܲܦܠܲܚܬܵܐ ܒܫܲܪܲܟܬܵܐ ܥܲܡ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܹ̈ܐ. ܐܸܢ ܐܲܚܬܘܿܢ ܒܸܚܵܝܵܐ ܝܬܘܿܢ ܓܵܘ ܚܲܕ ܒܸܢܝܵܢܵܐ ܕܝܵܪ̈ܝܼܥܝܵܬܹܐ، ܐܲܢܹܐ ܨܲܢܕܘܼܩܹ̈ܐ ܦܝܼܫܹܐ ܝܢܵܐ ܡܚܘܼܡܝܹܐ ܓܵܘ ܐܘܿܬܵܓ݂ܵܐ ܕܨܲܢܕܘܼܩܹ̈ܐ ܕܙܸܒܠܵܐ، ܘܨܲܢܕܘܼܩܹ̈ܐ ܕܙܸܒܠܵܐ ܒܸܕ ܗܵܘܝܼ ܨܲܢܕܘܼܩܹ̈ܐ ܩܝܼܢܹ̈ܐ ܓܘܼܒ݂ܪܹ̈ܐ.

ܠܸܝܕܵܥܝܵܐ ܒܐܲܝܢܝܼ ܝܵܘܡܵܐ ܙܸܒܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܟܹܐ ܦܵܐܸܫ ܡܟܘܼܦܫܵܐ، ܐܸܢ ܒܵܣܡܵܐܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܡܲܚܒܸܪܘܼܢ ܩܵܐ ܡܵܘܬܒ݂ܵܐ.

ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܠܡܲܦܠܘܼܚܹܐ ܨܲܢܕܘܼܩܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܙܸܒܠܵܐ

 • • ܡܲܬܒ݂ܘܼܢ ܠܹܗ ܨܲܢܕܘܼܩܵܐ ܕܙܸܒܠܵܐ ܠܕܸܦܢܵܐ ܕܪܨܝܼܦܵܐ ܒܠܲܝܠܹܐ ܕܡ̣ܢ ܩܲܕ݇ܡ ܝܵܘܡܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܡܟܲܦܲܫܬܵܐ.
 • • ܡܲܬܒ݂ܘܼܢ ܠܹܗ ܨܲܢܕܘܼܩܵܐ ܒܚܕܵܐ ܕܘܼܟܵܐ ܕܠܵܐ ܦܵܐܹܫ ܡܛܘܼܫܝܵܐ ܒܡܸܢܕܝܹ̈ܐ ܐܲܝܟ݂ ܪܵܕܝܵܬܹ̈ܐ ܡܘܼܟܠܸܝܹ̈ܐ، ܘܐܝܼܠܵܢܹ̈ܐ ܘܪ̈ܘܼܫܡܹܐ ܡܚܲܘܝܵܢܹ̈ܐ.
 • • ܐܵܢܲܢܩܵܝܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܟܸܣܵܝܬܵܐ ܗܵܘܝܵܐ ܕܒ݂ܝܼܪܬܵܐ ܘܕܒܵܠܘܿܗ̇ ܗܵܘܹܐ ܠܐܘܼܪܚܵܐ.
 • • ܠܵܐ ܡܵܠܝܼܬܘܿܢ ܠܹܗ ܨܲܢܕܘܼܩܵܘܟ݂ܘܿܢ ܗܲܠ ܣܸܦܘܵܬܹܗ ܘܐܵܦ ܠܵܐ ܡܲܬܒ݂ܝܼܬܘܿܢ ܙܸܒܠܵܐ ܒܕܸܦܢܵܐ ܕܨܲܢܕܘܼܩܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܗ̇ܝ ܕܠܹܐ ܦܵܐܹܫ ܡܟܘܼܦܫܵܐ.
 • • ܫܒ݂ܘܿܩܘܼܢ ܣܦܝܼܩܘܼܬܵܐ ܕܚܲܕ ܡܲܬܪܵܐ ܒܹܝܠ ܟܠܲܝܗܝ ܨܲܢܕܘܼܩܹ̈ܐ.
 • • ܫܩܘܿܠܘܼܢ ܠܹܗ ܨܲܢܕܘܼܩܵܘܟ݂ܘܿܢ ܐܲܝܟ݂ ܟܡܵܐ ܓ̰ܲܠܕܹܐ ܕܐܲܝܟ݂ ܕܡܸܬܡܲܨܝܵܢܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܡ̣ܢ ܒܵܬ݇ܪ ܕܦܝܼܫܵܐ ܝܠܹܗ ܡܣܘܼܦܩܵܐ ܕܠܵܐ ܗܵܘܝܵܐ ܓܹܢܵܒ݂ܘܼܬܵܐ ܘܡܲܚܪܸܒ݂ܵܢܘܼܬܵܐ.

ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܠܡܲܦܠܘܼܚܹܐ ܨܲܢܕܘܼܩܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܬܸܢܝܵܢܘܼܬ ܡܲܦܠܲܚܬܵܐ

 • • ܡܸܢܕܝܵܢܹ̈ܐ ܕܡܵܨܝܵܐ ܕܦܵܝܫܝܼ ܡܘܼܬܒܹܐ ܓܵܘ ܨܲܢܕܘܼܩܵܐ ܕܬܸܢܝܵܢܘܼܬ ܡܲܦܠܲܚܬܵܐ ܒܸܚܒ݂ܵܫܵܐ ܝܢܵܐ ܣܲܗܡܵܐ ܙܵܘܕܵܐ ܕܦܠܵܣܬܝܼܟܹ̈ܐ ܩܲܫܝܹ̈ܐ ܘܡܵܐܢܹ̈ܐ ܕܫܘܼܫܵܐ ܘܡܵܐܢܹ̈ܐ ܕܐܵܠܘܿܡܸܢܝܘܿܡ ܘܘܲܪܵܩܵܐ ܘܘܲܪܵܩܵܐ ܚܠܝܼܡܵܐ (ܟܵܐܪܕܒܘܿܪܕ). ܐܸܢ ܠܵܐ ܝܬܘܿܢ ܚܲܬܝܼܬܹܐ (ܐܲܟܝܼܕܹܐ) ܒܘܼܬ ܐܸܢ ܚܲܕ ܡܸܢܕܝܼ ܦܵܐܸܫ ܡܘܼܬܒ݂ܵܐ ܓܵܘ ܨܲܢܕܘܼܩܵܐ ܕܬܸܢܝܵܢܘܼܬ ܡܲܦܠܲܚܬܵܐ، ܡܲܬܒ݂ܘܼܢ ܠܹܗ ܓܵܘ ܨܲܢܕܘܼܩܵܐ ܕܙܸܒܠܵܐ.  
 • • ܡܣܲܦܩܘܼܢ ܠܗܘܿܢ ܒܘܼܬܘܼܠܹ̈ܐ ܘܡܵܐܢܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܡܹܐܟ݂ܘܼܠܬܵܐ ܘܡܠܘܿܐܹ̈ܐ ܡܝܼܵܢܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܩܲܕ݇ܡ ܕܡܲܬܒ݂ܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܓܵܘ ܨܲܢܕܘܼܩܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܬܸܢܝܵܢܘܼܬ ܡܲܦܠܲܚܬܵܐ.
 • • ܫܩܘܿܠܘܼܢ ܠܗܘܿܢ ܡܠܘܿܐܹ̈ܐ ܕܬܸܢܝܵܢܘܼܬ ܡܲܦܠܲܚܬܵܐ ܡ̣ܢ ܓܵܘ ܟܝܼܣܝܵܬܹ̈ܐ ܕܦܠܵܣܬܝܼܟ ܘܡܲܬܒ݂ܘܼܢ ܠܗܘܿܢ ܟܝܼܣܝܵܬܹ̈ܐ ܕܦܠܵܣܬܝܼܟ ܓܵܘ ܨܲܢܕܘܼܩܵܐ ܕܙܸܒܠܵܐ.
 • • ܛܒܘܿܚܘܼܢ ܠܗܘܿܢ ܒܘܼܬܘܼܠܹ̈ܐ ܕܦܠܵܣܬܝܼܟ ܘܛܲܚܛܸܚܘܼܢ ܠܗܘܿܢ ܨܲܢܕܘܼܩܹ̈ܐ ܕܟܵܐܪܕܒܘܿܪܕ ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܕܠܵܐ ܕܵܒ݂ܩܝܼ ܪܵܒܵܐ ܕܘܼܟܵܐ ܓܵܘ ܨܲܢܕܘܼܩܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܬܸܢܝܵܢܘܼܬ ܡܲܦܠܲܚܬܵܐ.
 • • ܡܲܬܒ݂ܘܼܢ ܠܹܗ ܨܲܢܕܘܼܩܵܐ ܠܕܸܦܢܵܐ ܕܪܨܝܼܦܵܐ ܒܠܲܝܠܹܐ ܕܡ̣ܢ ܩܲܕ݇ܡ ܝܵܘܡܵܐ ܕܡܟܲܦܲܫܬܵܐ.
 • • ܡܲܬܒ݂ܘܼܢ ܠܹܗ ܨܲܢܕܘܼܩܵܐ ܒܚܕܵܐ ܕܘܼܟܵܐ ܕܠܵܐ ܦܵܐܹܫ ܡܛܘܼܫܝܵܐ ܒܡܸܢܕܝܹ̈ܐ ܐܲܝܟ݂ ܪܵܕܝܵܬܹ̈ܐ ܡܘܼܟܠܸܝܹ̈ܐ، ܘܐܝܼܠܵܢܹ̈ܐ ܘܪ̈ܘܼܫܡܹܐ ܡܚܲܘܝܵܢܹ̈ܐ.
 • • ܐܵܢܲܢܩܵܝܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܟܸܣܵܝܬܵܐ ܗܵܘܝܵܐ ܕܒ݂ܝܼܪܬܵܐ ܘܕܒܵܠܘܿܗ̇ ܗܵܘܹܐ ܠܐܘܼܪܚܵܐ.
 • • ܠܵܐ ܡܵܠܝܼܬܘܿܢ ܠܹܗ ܨܲܢܕܘܼܩܵܘܟ݂ܘܿܢ ܗܲܠ ܣܸܦܘܵܬܹܗ ܘܐܵܦ ܠܵܐ ܡܲܬܒ݂ܝܼܬܘܿܢ ܙܸܒܠܵܐ ܒܕܸܦܢܵܐ ܕܨܲܢܕܘܼܩܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܗ̇ܝ ܕܠܹܐ ܦܵܐܹܫ ܡܟܘܼܦܫܵܐ.
 • • ܫܒ݂ܘܿܩܘܼܢ ܣܦܝܼܩܘܼܬܵܐ ܕܚܲܕ ܡܲܬܪܵܐ ܒܹܝܠ ܟܠܲܝܗܝ ܨܲܢܕܘܼܩܹ̈ܐ.
 • • ܫܩܘܿܠܘܼܢ ܠܹܗ ܨܲܢܕܘܼܩܵܘܟ݂ܘܿܢ ܐܲܝܟ݂ ܟܡܵܐ ܓ̰ܲܠܕܹܐ ܕܐܲܝܟ݂ ܕܡܸܬܡܲܨܝܵܢܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܡ̣ܢ ܒܵܬ݇ܪ ܕܦܝܼܫܵܐ ܝܠܹܗ ܡܣܘܼܦܩܵܐ ܕܠܵܐ ܗܵܘܝܵܐ ܓܹܢܵܒ݂ܘܼܬܵܐ ܘܡܲܚܪܸܒ݂ܵܢܘܼܬܵܐ.

ܨܲܚܨܵܝܬܵܐ ܕܨܲܢܕܘܼܩܹ̈ܐ ܕܬܸܢܝܵܢܘܼܬ ܡܲܦܠܲܚܬܵܐ

ܡܵܘܬܒ݂ܵܐ ܟܹܐ ܥܵܒܸܕ ܨܲܚܨܵܝܵܬܹ̈ܐ ܪܹ̈ܐܙܵܢܵܝܹܐ ܕܨܲܢܕܘܼܩܹ̈ܐ ܕܬܸܢܝܵܢܘܼܬ ܡܲܦܠܲܚܬܵܐ. ܟܠ ܨܲܢܕܘܼܩܵܐ ܕܦܝܼܫܠܹܗ ܡܘܼܫܟ݂ܚܹܐ ܕܐܝܼܬ ܓܵܘܹܗ ܡܠܘܿܐܹ̈ܐ ܡܫܲܚܬܸܢܵܢܹ̈ܐ، ܠܹܐ ܒܸܕ ܦܵܐܸܫ ܡܟܘܼܦܫܵܐ. ܡܠܘܿܐܹ̈ܐ ܡܫܲܚܬܸܢܵܢܹ̈ܐ ܒܸܚܒ݂ܵܫܵܐ ܝܢܵܐ ܡܸܢܕܝܵܢܹ̈ܐ ܐܲܝܟ݂ ܙܸܒܠܵܐ، ܘܦܲܪ̈ܬܘܼܟܹܐ ܕܡܹܐܟ݂ܘܼܠܬܵܐ، ܘܟܝܼܣܝܵܬܹ̈ܐ ܕܦܠܵܣܬܝܼܟ، ܘܙܸܒܠܵܐ ܕܒܘܼܣܬܵܢܵܐ ܝܲܢ ܙܸܒܠܵܐ ܕܒܸܢܝܵܢܵܐ.

ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܠܸܦܪܵܫܹܗ ܙܸܒܠܵܘܟ݂ܘܿܢ

 

ܙܒܠܵܐ

ܐܲܚܟ̰ܝܼ ܐܲܢܹܐ ܡܠܘܿܐܹ̈ܐ ܡܵܨܝܵܐ ܕܦܵܝܫܝܼ ܡܘܼܬܒܹܐ ܓܵܘ ܨܲܢܕܘܼܩܵܐ ܕܙܸܒܠܵܐ.

 

garbagebin.png
foodscraps.pnggeneralwaste.pnggreenwaste.png

ܙܸܒܠܵܐ ܓܵܘܵܢܵܝܵܐ   |    ܦܲܟ̈ܬܘܼܟ݂ܹܐ ܕܡܹܐܟ݂ܘܼܠܬܵܐ   |   ܪܘܼܥܬܵܐ ܕܦܘܿܠܝܸܣܬܪܝܼܢ   |   ܙܸܒܠܵܐ ܩܝܼܢܵܐ

ܬܸܢܝܵܢܘܼܬ ܡܲܦܠܲܚܬܵܐ

ܐܲܚܟ̰ܝ݂ ܐܲܢܹܐ ܡܠܘܿܐܹ̈ܐ ܡܵܨܝܵܐ ܕܦܵܝܫܝ݂ ܡܘ݂ܬܒܹܐ ܓܵܘ ܨܲܢܕܘܼܩܵܐ ܕܬܸܢܝܵܢܘܼܬ ܡܲܦܠܲܚܬܵܐ.


recyclingbin.png
plasticbottles.pngcartons.pngglassbottles.pngcans.png
ܒܘܼܬܘܼܠܹ̈ܐ ܘܨܲܢܕܘܼܩܹ̈ܐ ܕܦܠܵܣܬܝܼܟ   |   ܘܲܪܵܩܵܐ ܘܟܲܪ̈ܬܘܿܢܹܐ   |   ܒܘܼܬܘܼܠܹ̈ܐ ܘܬܲܠܡܹ̈ܐ ܕܫܘܼܫܵܐ   |   ܥܘܼܠܒܹ̈ܐ ܕܦܲܪܙܠܵܐ ܘܕܐܲܠܘܿܡܸܢܝܘܿܡ
 plasticbag.png  ܠܵܐ ܩܵܐ ܟܝ̣ܣܝܵܬܹ̈ܐ ܕܦܠܵܣܬܝܼܟ

 

ܠܵܐ

ܡܸܢܕܝܼܵܢܹ̈ܐ ܕܠܹܐ ܡܵܨܝܵܐ ܕܦܵܝܫܝܼ ܡܘܼܬܒܹܐ ܓܵܘ ܨܲܢܕܘܼܩܹ̈ܐ ܕܙܸܒܠܵܵܐ ܝܲܢ ܕܬܸܢܝܵܢܘܼܬ ܡܲܦܠܲܚܬܵܐ ܒܸܚܒ݂ܵܫܵܐ ܝܢܵܐ

otherwaste.png

  

ܙܸܒܠܵܐ ܐܼܵܣܝܘܼܬܵܢܵܝܵܐ   |   ܙܸܒܠܵܐ ܩܹܘܲܢܕܹܢܘܿܣܵܝܵܐ    |   ܡܠܘܿܐܹ̈ܐ ܒܲܪ̈ܩܵܝܹܐ   |   ܦܲܪ̈ܙܠܹܐ ܘܬܘܼܩܵܢܹ̈ܐ ܚܘܵܪܹ̈ܐ   |   ܡܠܘܿܐܹ̈ܐ ܕܒܸܢܝܵܢܵܐ ܐܲܣܒܹܣܬܘܿܣ ܡܦܲܪܬܚܵܢܵܐ

 

ܩܵܐ ܟܠ ܒܘܼܩܵܪܹܐ ܕܐܝܼܬ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܡܲܚܒܸܪܘܼܢ ܩܵܐ Fairfield City Council ܥܲܠ ܬܹܠܝܼܦ̮ܘܿܢ ܡܸܢܝܵܢܵܐ 97250222.

 

ܡܟܲܦܲܫܬܵܐ ܕܡܸܢܕܝܵܢܹ̈ܐ ܓܘܼܒ݂ܪܹ̈ܐ ܡܪܘܼܦܝܹܐ ܕܒܲܝܬܘܼܬܵܐ ܡ̣ܢ ܕܸܦܢܵܐ ܕܪܨܝܼܦܵܐ

ܐܲܝܵܐ ܚܸܠܡܲܬ ܦܝܼܫܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܡܘܼܩܪܸܒ݂ܬܵܐ ܠܗܲܝܘܼܪܹܐ ܩܵܐ ܥܵܡܪܵܢܹ̈ܐ ܕܪܲܦܝܼ ܡܸܢܕܝܵܢܹ̈ܐ ܕܒܲܝܬܘܼܬܵܐ ܒܘܼܫ ܓܘܼܒ݂ܪܹ̈ܐ. ܟܠ ܚܕܵܐ ܒܲܝܬܘܼܬܵܐ ܐܝܼܬܠܵܗ̇ ܗܲܩܘܼܬܵܐ ܕܩܲܒܠܵܐ ܬܲܪܬܹܝܢ ܡܟܲܦܲܫܝܵܬ̈ܐ ܡܲܓܵܢܵܝܹ̈ܐ ܕܡܸܢܕܝܵܢܹ̈ܐ ܓܘܼܒ݂ܪܹ̈ܐ ܡܪܘܼܦܝܹܐ ܕܒܲܝܬܘܼܬܵܐ ܡ̣ܢ ܕܸܦܢܵܐ ܕܪܨܝܼܦܵܐ ܒܫܹܢ݇ܬܵܐ.

ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܐܵܢܲܢܩܵܝܬܵܐ:

 • • ܒܲܝܬܘܼܝܵܬܹ̈ܐ ܡܵܨܝܼ ܕܪܲܦܝܼ ܠܵܐ ܙܵܘܕܵܐ ܡ̣ܢ ܬܪܹܝܢ ܡܲܬܪܹ̈ܐ ܩܘܼܦܣܵܢܵܝܹ̈ܐ (cubic metres) (ܕܫܵܘܝܵܐ ܝܢܵܐ ܥܲܡ ܝܘܼܩܪܵܐ ܕܚܲܕ ܨܲܢܕܘܼܩܵܐ ܕܥܲܪܵܒܵܢܵܐ ܓܵܪܘܿܫܬܵܐ (ܬܪܵܝܠܵܪ) ܕܡܸܢܕܝܵܢܹ̈ܐ ܕܒܲܝܬܘܼܬܵܐ.
 • • ܡܲܬܒ݂ܘܼܢ ܠܗܘܿܢ ܡܸܢܕܝܵܢܹ̈ܐ ܒܚܕܵܐ ܐܘܼܪܚܵܐ ܪܹܐܙܵܢܵܝܬܵܐ ܥܲܠ ܕܸܦܢܵܐ ܕܪܨܝܼܦܵܐ ܒܚܘܼܬܵܡ ܫܵܒ݂ܘܿܥܵܐ ܕܡ̣ܢ ܩܲܕ݇ܡ ܝܵܘܡܵܐ ܪܫܝܼܡܵܐ ܕܡܟܲܦܲܫܬܵܐ.
 • • ܓܵܪܲܓ ܕܡܸܢܕܝܵܢܹ̈ܐ ܦܵܝܫܝܼ ܓܙܝܼܪܹܐ ܪܹܐܙܵܢܵܐܝܼܬ ܘܓܵܪܲܓ ܕܠܵܐ ܕܵܒ݂ܩܝܼܠܹܗ ܫܒ݂ܝܼܠܵܐ ܕܐ݇ܙܵܠܵܐ ܒܐܲܩܠܵܐ ܝܲܢ ܕܬܵܦܟ݂ܝܼ ܠܓܵܘ ܥܵܠܘܿܠܵܐ.
 • • ܚܲܡܘܼܢ ܠܗܘܿܢ ܡܸܢܕܝܵܢܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܕܗܵܘܝܼ ܪܸܚܩܵܐ ܡ̣ܢ ܐܝܼܠܵܢܹ̈ܐ ܘܥܵܡܘܿܕܹ̈ܐ.
 • • ܩܵܐ ܣܵܒܵܒܹ̈ܐ ܕܫܲܝܢܘܼܬܵܐ (ܣܵܠܵܡܲܬܘܼܬܵܐ)، ܓܵܪܲܓ ܕܬܲܪ̈ܥܵܢܹܐ ܦܵܝܫܝܼ ܫܩܝܼܠܹܐ ܡ̣ܢ ܬܘܼܩܵܢܹ̈ܐ ܓܘܼܒ݂ܪܹ̈ܐ (ܩܵܐ ܛܘܼܦ̮ܣܵܐ ܡܵܣܝܵܢܹ̈ܐ ܕܠܒ݂ܘܼܫܹ̈ܐ) ܡ̣ܢ ܩܲܕ݇ܡ ܡܲܬܲܒ݂ܬܲܝܗܝ ܥܲܠ ܕܸܦܢܵܐ ܕܪܨܝܼܦܵܐ ܕܦܵܝܫܝܼ ܡܟܘܼܦܫܹܐ.

ܣܝܼܩܘܿܡܹ̈ܐ ܩܵܐ ܡܟܲܦܲܫܬܵܐ ܕܡܸܢܕܝܵܢܹ̈ܐ ܓܘܼܒ݂ܪܹ̈ܐ ܡܪܘܼܦܝܹܐ ܕܒܲܝܬܘܼܬܵܐ ܡ̣ܢ ܕܸܦܢܵܐ ܕܪܨܝܼܦܵܐ

ܒܸܕ ܩܲܒܠܝܼܬܘܿܢ ܚܕܵܐ ܟܘܼܪܵܣܬܵܐ ܓܵܘ ܨܲܢܕܘܼܩܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܒܵܪܝܼܕܵܐ ܚܲܕ ܫܵܒ݂ܘܿܥܵܐ ܡ̣ܢ ܩܲܕ݇ܡ ܡܟܲܦܲܫܬܵܐ ܕܙܸܒܠܵܘܟ݂ܘܿܢ. ܐܵܦ ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܝܵܕܥܝܼܬܘܿܢ ܐܝܼܡܲܢ ܝܼܠܵܗ̇ ܗ̇ܝ ܡܟܲܦܲܫܬܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܬܵܐ ܕܡܸܢܕܝܵܢܹ̈ܐ ܓܘܼܒ݂ܪܹ̈ܐ ܡܪܘܼܦܝܹܐ ܕܒܲܝܬܘܼܬܵܐ ܡ̣ܢ ܕܸܦܢܵܐ ܕܪܨܝܼܦܵܐ ܒܡܲܚܒܲܪܬܵܐ ܩܵܐ ܡܲܘܬܒ݂ܵܐ.

ܡܘܿܕܝܼ ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܫܵܒ݂ܩܝܼܬܘܿܢ ܠܕܸܦܢܵܐ ܕܪܨܝܼܦܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܦܵܐܸܫ ܡܟܘܼܦܫܵܐ:

 • • ܟܲܪ̈ܦܵܬܹܐ ܘܡܸܢܕܝܵܢܹ̈ܐ ܓܘܼܒ݂ܪܹ̈ܐ ܕܒܲܝܬܵܐ.
 • • ܬܘܼܩܵܢܹ̈ܐ ܓܘܼܒ݂ܪܹ̈ܐ ܘܡܠܘܿܐܹ̈ܐ ܦܲܪ̈ܙܠܵܝܹܐ.
 • • ܡܠܘܿܐܹ̈ܐ ܙܥܘܿܪܹ̈ܐ ܕܒܲܝܬܘܼܬܵܐ ܡܘܼܬܒܹܐ ܓܵܘ ܨܲܢܕܘܼܩܹ̈ܐ ܝܲܢ ܟܝܼܣܝܵܬܹ̈ܐ.
 • • ܙܸܒܠܵܐ ܕܒܘܼܣܬܵܢܵܐ ܡܘܼܬܒ݂ܵܐ ܓܵܘ ܟܝܼܣܝܵܬܹ̈ܐ، ܝܲܢ ܡܩܘܼܛܩܸܛܥܵܐ ܘܐ݇ܣܝܼܪܵܐ ܘܡܟܘܼܪܡܸܟ݂ܵܐ ܒܟܲܦܹ̈ܐ ܕܒܝܘܼܪܟ݂ܘܼܬܵܐ ܕܠܵܐ ܙܵܘܕܵܐ ܡ̣ܢ 1.5 ܡܲܬܪܹ̈ܐ.

ܡܸܢܕܝܵܢܹ̈ܐ ܕܠܹܐ ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܫܵܒ݂ܩܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܠܕܸܦܢܵܐ ܕܪܨܝܼܦܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܦܝܫܝܼ ܡܟܘܼܦܫܹ̈ܐ:

 • • ܠܵܐ ܡܠܘܿܐܹ̈ܐ ܩܹܘܲܢܕܹܢܘܿܣܵܝܹ̈ܐ ܒܸܚܒ݂ܵܫܵܐ ܡܠܘܿܐܹ̈ܐ ܟܝܼܡܝܵܝܹ̈ܐ، ܝܲܢ ܨܸܒ݂ܥܹ̈ܐ (ܫܝܼܪܹ̈ܐ) ܝܲܢ ܡܸܫܚܹ̈ܐ
 • • ܠܵܐ ܡܠܘܿܐܹ̈ܐ ܕܒܸܢܝܵܢܵܐ
 • • ܠܵܐ ܦܸܣܩܹ̈ܐ (ܩܸܛܥܹ̈ܐ) ܕܪܵܕܝܵܬܹ̈ܐ
 • • ܠܵܐ ܛܲܪܹ̈ܐ (ܬܵܝܝܼܪܹ̈ܐ ܕܪܵܕܝܵܬܹ̈ܐ)
 • • ܠܵܐ ܒܘܼܬܘܼܠܹ̈ܐ ܕܓܵܐܣ
 • • ܠܵܐ ܒܲܬܪ̈ܝܼܝܹܐ
 • • ܠܵܐ ܙܓ݂ܘܿܓ݂ܝܼܬܵܐ (ܫܘܼܫܵܐ) ܘܢܵܘܪܹ̈ܐ
 • • ܠܵܐ ܓܘܼܙܥܹ̈ܐ ܕܐܝܼܠܵܢܹ̈ܐ، ܫܸܚܬܵܐ ܝܲܢ ܟܹܐܦܹ̈ܐ
 • • ܠܵܐ ܙܸܒܠܵܐ ܘܡܠܘܿܐܹ̈ܐ ܕܬܸܢܝܵܢܘܼܬܵܐ ܡܲܦܠܲܚܬܵܐ
 • • ܠܵܐ ܡܸܢܕܝܵܢܹ̈ܐ ܕܪܵܒܵܐ ܓܘܼܒ݂ܪܹ̈ܐ ܝܲܢ ܝܲܩܘܼܪܹ̈ܐ ܝܢܵܐ ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܕܬܪܹܝܢ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܠܹܐ ܡܵܨܝܼ ܕܛܵܥܢܝܼܠܗܘܿܢ

ܡܵܘܬܒ݂ܵܐ ܐܵܦ ܟܹܐ ܡܲܩܪܸܒ݂ ܡܟܲܦܲܫܝܵܬܹ̈ܐ ܛܠܝܼܒܹ̈ܐ ܕܡܸܢܕܝܵܢܹ̈ܐ ܓܘܼܒ݂ܪܹ̈ܐ ܕܒܲܝܬܘܼܬܵܐ ܒܦܘܼܪܥܵܢܵܐ. ܡܲܚܒܸܪܘܼܢ ܠܲܢ ܕܝܵܗܒܲܚܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܚܲܕ ܛܝܼܡܵܐ.