DỊCH VỤ TƯ VẤN KINH DOANH MỘT-MỘT-BUSINESS CONNECT ONE-TO-ONE ADVISORY

33804916_ML.jpg

To assist customers during COVID-19 restrictions Business Connect has increased the no cost hours from 4 to 34 hours (until further notice), that includes both one to one sessions and attendance to online webinars.
Để hỗ trợ khách hàng trong đại dịch COVID-19, Chương trình Kết nối kinh doanh đã tăng số giờ hỗ trợ kết nối tư vấn kinh doanh đa văn hóa không mất phí từ 4 giờ lên 34 giờ (cho đến khi có thông báo mới), bao gồm các buổi tư vấn một-một với cố vấn kinh doanh và giờ tham dự buổi hội thảo.

Visit here for more information about business connect program
Thông tin về chương trình nối kinh doanh https://business-connect-register.industry.nsw.gov.au/pages/home.html

TO REGISTER ONE-ONE ADVISORY SESSION WITH BUSINESS ADVISOR, VIETNAMESE SPEAKING, please book your session here
ĐỂ ĐĂNG KÝ MỘT BUỔI TƯ VẤN VỚI CỐ VẤN KINH DOANH NÓI TIẾNG VIỆT, Quý vị vui lòng truy cập đường dẫn này và chọn khung giờ phù hợp
https://calendly.com/businessadvisor_jolielinh-nguyen 

When

  • Tuesday, 16 June 2020 | 09:00 AM - 05:00 PM
  • Wednesday, 17 June 2020 | 09:00 AM - 05:00 PM
  • Friday, 19 June 2020 | 09:00 AM - 05:00 PM
  • Wednesday, 24 June 2020 | 09:00 AM - 05:00 PM