ܒܵܬܲܝ ܐܲܪ̈ܟܹܐ

ܒܵܬܲܝ ܐܲܪ̈ܟܹܐ ܦܬܝܼܚܹ̈ܐ ܕܡܕܝܼܢ݇ܬܵܐ ܕܦ̮ܵܝܪܦ̮ܝܼܠܕ ܐܝܼܬܠܗܘܿܢ ܚܲܕ ܣܸܕܪܵܐ ܪܹܫܵܝܵܐ ܕܟܬܵܒܹ̈ܐ ܘܕܡܓܲܠܠܹ̈ܐ ܘܕܣܦܲܪ̈ܛܸܒܹܐ ܘܣܢܵܕܬܵܐ ܕܒܸܣܢܝܼܣܹ̈ܐ ܘܚܘܼܪ̈ܙܹܐ ܩܵܐ ܟܠܲܝܗܝ ܥܘܼܡܪܹ̈ܐ، ܘܟܠܲܝܗܝ ܡܲܓܵܢܵܝܹ̈ܐ ܝܢܵܐ ܘܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܗܵܘܝܼܬܘܿܢ ܗܲܕܵܡܹ̈ܐ ܘܕܡܲܦܠܸܚܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ.

ܣܲܚܒܸܪܘܼܢ ܠܗܘܿܢ ܦܸܪ̈ܥܹܐ ܕܒܵܬܲܝ ܐܲܪ̈ܟܲܢ

ܗܵܫܵܐܝܼܬ ܐܝܼܬܠܲܢ 5 ܒܵܬܲܝ ܐܵܪ̈ܟܹܐ ܓܵܘ ܦܢܝܼܬܵܐ ܕܡܕܝܼܢ݇ܬܵܐ ܕܦ̮ܵܝܪܦ̮ܝܼܠܕ. ܒܐܸܠܬܸܚܬ ܒܸܕ ܡܲܫܟ݂ܚܝܼܬܘܿܢ ܠܵܗ̇ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܒܘܼܬ ܟܠ ܚܲܕ ܦܸܪܥܵܐ.

Bonnyrigg Library - ܒܹܝܬ ܐܲܪ̈ܟܹܐ ܕܒܘܿܢܝܼܪܝܼܓ

BON Library.jpg

ܐܲܕܪܹܝܣ: Bonnyrigg Plaza, 100 Bonnyrigg Avenue, Bonnyrigg NSW 2177

ܬܹܠܝܼܦ̮ܘܿܢ: 0333 9725

ܐܝܼܡܵܝܠ: libraryenquiries@fairfieldcity.nsw.gov.au

ܣܵܥܲܬܹ̈ܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ:

ܚܲܕܒܫܲܒܵܐ - ܕܒ݂ܝܼܪܵܐ

ܬܪܹܝܢܒܫܲܒܵܐ - 9:30 ܒܩܲܝܕܲܡܬܵܐ ܗܲܠ 6:00 ܒܪܲܡܫܵܐ

ܬܠܵܬܒܫܲܒܵܐ -  9:30 ܒܩܲܝܕܲܡܬܵܐ ܗܲܠ 9:00 ܒܪܲܡܫܵܐ

ܐܲܪܒܲܥܒܫܲܒܵܐ - 9:30 ܒܩܲܝܕܲܡܬܵܐ ܗܲܠ 6:00 ܒܪܲܡܫܵܐ

ܚܲܡܫܵܒܫܲܒܵܐ - 9:30 ܒܩܲܝܕܲܡܬܵܐ ܗܲܠ 9:00 ܒܪܲܡܫܵܐ

ܥܪܘܼܒ݂ܬܵܐ - 9:30 ܒܩܲܝܕܲܡܬܵܐ ܗܲܠ 5:00 ܒܪܲܡܫܵܐ

ܫܲܒܬܵܐ - 9:30 ܒܩܲܝܕܲܡܬܵܐ ܗܲܠ 12:00 ܒܦܸܠܓܵܐ ܕܝܵܘܡܵܐ

ܒܹܝܬ ܐܲܪ̈ܟܹܐ ܕܒ݂ܝܼܪܵܐ ܝܠܹܗ ܒܐܲܢܹܐ ܝܵܘܡܵܢܹ̈ܐ:

ܥܪܘܼܒ݂ܬܵܐ ܕܚܲܫܵܐ

ܫܲܒܬܵܐ ܪܲܒܬܵܐ

ܬܪܹܝܢܒܫܲܒܵܐ ܕܓܲܝܵܣܵܐ

ܝܵܘܡܵܐ ܕܐܵܢܙܵܐܟ

ܒܹܝܬ ܝܲܠܕܵܐ ܕܡܲܠܟܬܵܐ

ܝܵܘܡܵܐ ܕܦܵܠܵܚܹ̈ܐ

 

 

Fairfield Library - ܒܹܝܬ ܐܲܪ̈ܟܹܐ ܕܦ̮ܵܝܪܦ̮ܝܼܠܕ

IMG_20181108_165949_2.jpg

ܐܲܕܪܹܝܣ: 17 Kenyon Street, Fairfield NSW 2165

ܬܹܠܝܼܦ̮ܘܿܢ: 0333 9725

ܐܝܼܡܵܝܠ: libraryenquiries@fairfieldcity.nsw.gov.au

 

ܒܝܲܪܚܵܐ ܕܟܵܢܘܿܢ ܬܪܲܝܵܢܵܐ 2020 ܡܵܘܬܒ݂ܵܐ ܕܡܕܝܼܢ݇ܬܵܐ ܕܦ̮ܵܝܪܦ̮ܝܼܠܕ ܫܘܼܪܹܐ ܠܹܗ ܒܢܵܝܵܐ ܚܲܕ ܒܹܝܬ ܐܲܪ̈ܟܹܐ ܚܲܕܬܵܐ ܩܵܐ ܥܵܡܪܵܢܹ̈ܐ. ܐܵܗܵܐ ܒܹܝܬ ܐܲܪ̈ܟܹܐ ܚܲܕܬܵܐ ܕ 1،000 ܡܲܬܪܹ̈ܐ ܡܪܲܒܥܵܐ ܢܦܝܼܠܵܐ ܝܠܹܗ ܥܲܠ 1-3 ܓܵܘ ܥܵܠܘܿܠܵܐ ܕܗܵܡܸܠܬܘܿܢ ܘܒܸܕ ܫܲܩܸܠ ܠܹܗ ܫܵܘܦܵܐ ܕܒܹܝܬ ܐܲܪ̈ܟܹܐ ܕܓܵܘ ܥܵܠܘܿܠܵܐ ܕܟܹܢܝܘܿܢ.

ܣܵܥܲܬܹ̈ܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ:

ܚܲܕܒܫܲܒܵܐ - 12:00 ܒܦܸܠܓܵܐ ܕܝܵܘܡܵܐ ܗܲܠ 6:00 ܒܪܲܡܫܵܐ

ܬܪܹܝܢܒܫܲܒܵܐ - 9:30 ܒܩܲܝܕܲܡܬܵܐ ܗܲܠ 6:00 ܒܪܲܡܫܵܐ

ܬܠܵܬܒܫܲܒܵܐ -  9:30 ܒܩܲܝܕܲܡܬܵܐ ܗܲܠ 9:00 ܒܪܲܡܫܵܐ

ܐܲܪܒܲܥܒܫܲܒܵܐ - 9:30 ܒܩܲܝܕܲܡܬܵܐ ܗܲܠ 6:00 ܒܪܲܡܫܵܐ

ܚܲܡܫܵܒܫܲܒܵܐ - 9:30 ܒܩܲܝܕܲܡܬܵܐ ܗܲܠ 9:00 ܒܪܲܡܫܵܐ

ܥܪܘܼܒ݂ܬܵܐ - 9:30 ܒܩܲܝܕܲܡܬܵܐ ܗܲܠ 5:00 ܒܪܲܡܫܵܐ

ܫܲܒܬܵܐ - 9:30 ܒܩܲܝܕܲܡܬܵܐ ܗܲܠ 6:00 ܒܪܲܡܫܵܐ

 

ܒܹܝܬ ܐܲܪ̈ܟܹܐ ܕܒ݂ܝܼܪܵܐ ܝܠܹܗ ܒܐܲܢܹܐ ܝܵܘܡܵܢܹ̈ܐ:

10 ܢܝܼܣܵܢ 2020 - ܥܪܘܼܒ݂ܬܵܐ ܕܚܲܫܵܐ

11 ܢܝܼܣܵܢ 2020 - ܫܲܒܬܵܐ ܪܲܒܬܵܐ

12 ܢܝܼܣܵܢ 2020 - ܥܹܐܕܵܐ ܕܩܝܵܡܬܵܐ

13 ܢܝܼܣܵܢ 2020 - ܬܪܹܝܢܒܫܲܒܵܐ ܕܓܲܝܵܣܵܐ

25 ܢܝܼܣܵܢ 2020 - ܝܵܘܡܵܐ ܕܐܵܢܙܵܐܟ

8 ܚܙܝܼܪܵܢ 2020 - ܒܹܝܬ ܝܲܠܕܵܐ ܕܡܲܠܟܬܵܐ

5 ܬܸܫܪܝܼܢ ܩܲܕܡܵܝܵܐ 2020 - ܝܵܘܡܵܐ ܕܦܵܠܵܚܹ̈ܐ

Smithfield Community Library - ܒܹܝܬ ܐܲܪ̈ܟܹܐ ܕܟܢܘܼܫܬܵܐ ܕܣܡܝܼܬ̣ܦ̮ܝܼܠܕ

 SMI Library.jpg

ܐܲܕܪܹܝܣ: 51-57 Oxford Street, Smithfield NSW 2164

ܬܹܠܝܼܦ̮ܘܿܢ: 0333 9725

ܐܝܼܡܵܝܠ: libraryenquiries@fairfieldcity.nsw.gov.au

 

ܣܵܥܲܬܹ̈ܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ:

ܚܲܕܒܫܲܒܵܐ - ܕܒ݂ܝܼܪܵܐ

ܬܪܹܝܢܒܫܲܒܵܐ - 9:30 ܒܩܲܝܕܲܡܬܵܐ ܗܲܠ 1:00 ܒܒܵܬ݇ܪ ܟܵܘܸܬܪܵܐ \ 2:00 ܒܒܵܬ݇ܪ ܟܵܘܸܬܪܵܐ ܗܲܠ 5:00 ܒܪܲܡܫܵܐ

ܬܠܵܬܒܫܲܒܵܐ - 9:30 ܒܩܲܝܕܲܡܬܵܐ ܗܲܠ 1:00 ܒܒܵܬ݇ܪ ܟܵܘܸܬܪܵܐ \ 2:00 ܒܒܵܬ݇ܪ ܟܵܘܸܬܪܵܐ ܗܲܠ 5:00 ܒܪܲܡܫܵܐ

ܐܲܪܒܲܥܒܫܲܒܵܐ - 9:30 ܒܩܲܝܕܲܡܬܵܐ ܗܲܠ 1:00 ܒܒܵܬ݇ܪ ܟܵܘܸܬܪܵܐ \ 2:00 ܒܒܵܬ݇ܪ ܟܵܘܸܬܪܵܐ ܗܲܠ 5:00 ܒܪܲܡܫܵܐ

ܚܲܡܫܵܒܫܲܒܵܐ - 9:30 ܒܩܲܝܕܲܡܬܵܐ ܗܲܠ 1:00 ܒܒܵܬ݇ܪ ܟܵܘܸܬܪܵܐ \ 2:00 ܒܒܵܬ݇ܪ ܟܵܘܸܬܪܵܐ ܗܲܠ 5:00 ܒܪܲܡܫܵܐ

ܥܪܘܼܒ݂ܬܵܐ - 9:30 ܒܩܲܝܕܲܡܬܵܐ ܗܲܠ 1:00 ܒܒܵܬ݇ܪ ܟܵܘܸܬܪܵܐ \ 2:00 ܒܒܵܬ݇ܪ ܟܵܘܸܬܪܵܐ ܗܲܠ 5:00 ܒܪܲܡܫܵܐ

ܫܲܒܬܵܐ - 9:30 ܒܩܲܝܕܲܡܬܵܐ ܗܲܠ 12:00 ܒܦܸܠܓܵܐ ܕܝܵܘܡܵܐ

ܒܹܝܬ ܐܲܪ̈ܟܹܐ ܕܒ݂ܝܼܪܵܐ ܝܠܹܗ ܒܐܲܢܹܐ ܝܵܘܡܵܢܹ̈ܐ:

ܥܪܘܼܒ݂ܬܵܐ ܕܚܲܫܵܐ

ܫܲܒܬܵܐ ܪܲܒܬܵܐ

ܬܪܹܝܢܒܫܲܒܵܐ ܕܓܲܝܵܣܵܐ

ܝܵܘܡܵܐ ܕܐܵܢܙܵܐܟ

ܒܹܝܬ ܝܲܠܕܵܐ ܕܡܲܠܟܬܵܐ

ܝܵܘܡܵܐ ܕܦܵܠܵܚܹ̈ܐ

 

Wetherill Park Library - ܒܹܝܬ ܐܲܪ̈ܟܹܐ ܕܘܹܝܬ̣ܵܪܸܠ ܦܵܐܪܟ

 e2589217a46775bc6ea8b849fdbc28f6_-new-south-wales-fairfield-city-council-wetherill-park-wetherill-park-libraryhtml.jpg

ܐܲܕܪܹܝܣ: Stockland Wetherill Park, 561-583 Polding Street, Wetherill Park NSW 2176

ܬܹܠܝܼܦ̮ܘܿܢ: 0333 9725

ܐܝܼܡܵܝܠ: libraryenquiries@fairfieldcity.nsw.gov.au

ܣܵܥܲܬܹ̈ܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ:

ܚܲܕܒܫܲܒܵܐ - ܕܒ݂ܝܼܪܵܐ

ܬܪܹܝܢܒܫܲܒܵܐ - 9:30 ܒܩܲܝܕܲܡܬܵܐ ܗܲܠ 6:00 ܒܪܲܡܫܵܐ

ܬܠܵܬܒܫܲܒܵܐ -  9:30 ܒܩܲܝܕܲܡܬܵܐ ܗܲܠ 9:00 ܒܪܲܡܫܵܐ

ܐܲܪܒܲܥܒܫܲܒܵܐ - 9:30 ܒܩܲܝܕܲܡܬܵܐ ܗܲܠ 6:00 ܒܪܲܡܫܵܐ

ܚܲܡܫܵܒܫܲܒܵܐ - 9:30 ܒܩܲܝܕܲܡܬܵܐ ܗܲܠ 9:00 ܒܪܲܡܫܵܐ

ܥܪܘܼܒ݂ܬܵܐ - 9:30 ܒܩܲܝܕܲܡܬܵܐ ܗܲܠ 5:00 ܒܪܲܡܫܵܐ

ܫܲܒܬܵܐ - 9:30 ܒܩܲܝܕܲܡܬܵܐ ܗܲܠ 12:00 ܒܦܸܠܓܵܐ ܕܝܵܘܡܵܐ

ܒܹܝܬ ܐܲܪ̈ܟܹܐ ܕܒ݂ܝܼܪܵܐ ܝܠܹܗ ܒܐܲܢܹܐ ܝܵܘܡܵܢܹ̈ܐ:

ܥܪܘܼܒ݂ܬܵܐ ܕܚܲܫܵܐ

ܫܲܒܬܵܐ ܪܲܒܬܵܐ

ܬܪܹܝܢܒܫܲܒܵܐ ܕܓܲܝܵܣܵܐ

ܝܵܘܡܵܐ ܕܐܵܢܙܵܐܟ

ܒܹܝܬ ܝܲܠܕܵܐ ܕܡܲܠܟܬܵܐ

ܝܵܘܡܵܐ ܕܦܵܠܵܚܹ̈ܐ

 

Whitlam Library Cabramatta - ܒܹܝܬ ܐܲܪ̈ܟܹܐ ܕܒ݂ܝܼܬܠܲܡ ܓܵܘ ܟܲܒܪܵܡܵܬܵܐ

 EFher-_VAAAdOSb.jpg

ܐܲܕܪܹܝܣ: 165 Railway Parade, Cabramatta NSW 2166

ܬܹܠܝܼܦ̮ܘܿܢ: 0333 9725

ܐܝܼܡܵܝܠ: libraryenquiries@fairfieldcity.nsw.gov.au

ܣܵܥܲܬܹ̈ܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ:

ܚܲܕܒܫܲܒܵܐ - 10:00 ܒܩܲܝܕܲܡܬܵܐ ܗܲܠ 2:00 ܒܒܵܬ݇ܪ ܟܵܘܸܬܪܵܐ

ܬܪܹܝܢܒܫܲܒܵܐ - 9:30 ܒܩܲܝܕܲܡܬܵܐ ܗܲܠ 8:00 ܒܪܲܡܫܵܐ

ܬܠܵܬܒܫܲܒܵܐ -  9:30 ܒܩܲܝܕܲܡܬܵܐ ܗܲܠ 8:00 ܒܪܲܡܫܵܐ

ܐܲܪܒܲܥܒܫܲܒܵܐ - 9:30 ܒܩܲܝܕܲܡܬܵܐ ܗܲܠ 8:00 ܒܪܲܡܫܵܐ

ܚܲܡܫܵܒܫܲܒܵܐ - 9:30 ܒܩܲܝܕܲܡܬܵܐ ܗܲܠ 8:00 ܒܪܲܡܫܵܐ

ܥܪܘܼܒ݂ܬܵܐ - 9:30 ܒܩܲܝܕܲܡܬܵܐ ܗܲܠ 8:00 ܒܪܲܡܫܵܐ

ܫܲܒܬܵܐ - 9:30 ܒܩܲܝܕܲܡܬܵܐ ܗܲܠ 4:00 ܒܒܵܬ݇ܪ ܟܵܘܸܬܪܵܐ

ܒܹܝܬ ܐܲܪ̈ܟܹܐ ܕܒ݂ܝܼܪܵܐ ܝܠܹܗ ܒܐܲܢܹܐ ܝܵܘܡܵܢܹ̈ܐ:

10 ܢܝܼܣܵܢ 2020 - ܥܪܘܼܒ݂ܬܵܐ ܕܚܲܫܵܐ

11 ܢܝܼܣܵܢ 2020 - ܫܲܒܬܵܐ ܪܲܒܬܵܐ

12 ܢܝܼܣܵܢ 2020 - ܥܹܐܕܵܐ ܕܩܝܵܡܬܵܐ

13 ܢܝܼܣܵܢ 2020 - ܬܪܹܝܢܒܫܲܒܵܐ ܕܓܲܝܵܣܵܐ

25 ܢܝܼܣܵܢ 2020 - ܝܵܘܡܵܐ ܕܐܵܢܙܵܐܟ

8 ܚܙܝܼܪܵܢ 2020 - ܒܹܝܬ ܝܲܠܕܵܐ ܕܡܲܠܟܬܵܐ

5 ܬܸܫܪܝܼܢ ܩܲܕܡܵܝܵܐ 2020 – ܝܵܘܡܵܐ ܕܦܵܠܵܚܹ̈ܐ

 

ܗܘܹܝܡܘܼܢ ܗܲܕܵܡܹ̈ܐ

ܗܲܕܵܡܵܝܘܼܬܵܐ ܕܒܹܝܬ ܐܲܪ̈ܟܲܢ ܡܲܓܵܢܵܝܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܘܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܗܵܘܝܼܬܘܿܢ ܗܲܕܵܡܹ̈ܐ ܒܐܲܝܢܝܼ ܦܸܪܥܵܐ ܕܗܵܘܹܐ (ܐܵܢܲܢܩܵܝܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܡܲܚܙܝܼܬܘܿܢ ܚܲܕ ܫܘܼܪܵܪܵܐ ܕܗܝܼܵܝܘܼܬܵܘܟ݂ܘܿܢ (ܗܲܘܝܼܵܘܟ݂ܘܿܢ) ܘܕܐܲܕܪܹܝܣܵܘܟ݂ܘܿܢ ܗܵܫܵܝܬܵܐ). ܐܸܢ ܝܼܬܘܿܢ ܒܥܘܼܡܪܵܐ ܕܥܸܠܸܠ ܡ̣ܢ 16 ܫܸܢܹ̈ܐ، ܐܵܦ ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܗܵܘܝܼܬܘܿܢ ܗܲܕܵܡܹ̈ܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܐܸܢܬܸܪܢܹܝܬ:

ܗܘܹܝܡܘܼܢ ܗܲܕܵܡܹ̈ܐ ܕܒܵܬܲܝ ܐܲܪ̈ܟܹܐ ܦܬܝܼܚܹ̈ܐ

ܚܘܼܪ̈ܙܹܐ ܘܠܘܼܡܵܕܹ̈ܐ ܦܘܼܠܚܵܢܵܝܹ̈ܐ

ܒܵܬܲܝ ܐܲܪ̈ܟܹܐ ܦܬܝܼܚܹ̈ܐ ܕܡܕܝܼܢ݇ܬܵܐ ܕܦ̮ܵܝܪܦ̮ܝܼܠܕ ܟܹܐ ܡܲܩܪܸܒ݂ܝܼ ܚܲܕ ܣܸܕܪܵܐ ܪܘܝܼܚܵܐ ܕܚܘܼܪ̈ܙܹܐ ܘܠܘܼܡܵܕܹ̈ܐ ܦܘܼܠܚܵܢܵܝܹ̈ܐ ܒܟܠܹܗ ܡܸܬܚܵܐ ܕܫܹܢ݇ܬܵܐ ܩܵܐ ܛܸܦܠܹ̈ܐ، ܘܥܠܲܝܡܹ̈ܐ، ܘܟܡܝܼܠܹ̈ܐ ܒܫܸܢܹ̈ܐ، ܘܥܒ݂ܝܼܪܹ̈ܐ ܒܫܸܢܹ̈ܐ، ܘܡܕܲܒܪܵܢܹ̈ܐ ܕܣܘܼܥܪܵܢܹ̈ܐ ܬܲܓܵܪܵܝܹ̈ܐ ܘܚܲܒܝܼܪܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬܠܗܘܿܢ ܬܲܚܡܲܢܝܵܬܹ̈ܐ ܕܣܘܼܥܪܵܢܹ̈ܐ ܬܲܓܵܪܵܝܹ̈ܐ.

ܨܲܚܨܘܼܢ ܠܹܗ ܚܲܕ ܣܸܕܪܵܐ ܡܸܠܝܵܐ ܕܚܘܼܪ̈ܙܲܢ ܘܠܘܼܡܵܕܲܢ ܦܘܼܠܚܵܢܵܝܹ̈ܐ ܐܵܬܝܵܢܹ̈ܐ ܠܲܐܟ݂ܵܐ (here). ܝܲܢ ܡܲܚܒܸܪܘܼܢ ܠܲܢ ܒܡܲܦܠܲܚܬܵܐ ܕܚܸܠܡܲܬ ܕܬܲܪܓܲܡܬܵܐ ((Translator Interpreter Service (TIS) ܥܲܠ ܡܸܢܝܵܢܵܐ 13 14 50.

 

ܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ ܕܡܵܘܬܒ݂ܵܐ ܡܘܼܩܪܸܒܹܐ ܓܵܘ ܒܹܝܬ ܐܲܪܟܵܘܟ݂ܘܿܢ ܡܲܗܲܠܵܝܵܐ

ܒܪܹܫ ܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ ܕܒܹܝܬ ܐܲܪ̈ܟܹܐ ܥܝܵܕܵܝܹ̈ܐ، ܒܵܬܲܝ ܐܲܪ̈ܟܲܢ ܐܵܦ ܟܹܐ ܡܸܩܪܸܒ݂ܝܼ ܚܲܕܟܡܵܐ ܡ̣ܢ ܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܹ̈ܐ ܕܡܵܘܬܒ݂ܵܐ.

ܐܲܢܹܐ ܝܢܵܐ ܚܲܕܟܡܵܐ ܛܘܼܦ̮ܣܹ̈ܐ ܕܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܹ̈ܐ ܕܡܵܘܬܒ݂ܵܐ:

 • • ܒܘܼܩܵܪܹ̈ܐ ܓܵܘܵܢܵܝܹ̈ܐ
 • • ܦܪܵܥܬܵܐ ܕܦܘܼܪ̈ܥܵܢܹܐ ܡܲܕܲܐܬܵܝܹ̈ܐ ܕܡܵܘܬܒ݂ܵܐ
 • • ܡܣܲܓܲܠܬܵܐ ܕܟܲܠܒܹ̈ܐ ܝܲܢ ܕܩܵܛܘܼܢܝܵܬܹ̈ܐ
 • • ܡܲܕܥܘܼܝܹܐ ܒܘܼܬ ܚܲܕ ܩܸܛܪܵܐ (ܩܵܐ ܛܘܼܦ̮ܣܵܐ، ܩܸܛܪܹ̈ܐ ܕܐ݇ܣܝܼܪܹܐ ܝܢܵܐ ܒܐܝܼܠܵܢܹ̈ܐ، ܒܫܒ݂ܝܼܠܹ̈ܐ ܕܐ݇ܙܵܠܵܐ ܒܐܲܩܠܵܐ ܝܲܢ ܡܣܲܦܩܵܢܹ̈ܐ ܕܡܝܼܵܐ ܕܡܸܛܪܵܬܹ̈ܐ)
 • • ܒܘܼܩܵܪܹ̈ܐ ܒܘܼܬ ܙܸܒܠܵܐ، ܩܵܐ ܛܘܼܦ̮ܣܵܐ ܙܸܒܠܵܐ ܠܵܐ ܡܟܘܼܦܫܵܐ ܝܲܢ ܬܘܼܪܵܨܹ̈ܐ ܕܨܲܢܕܘܼܩܹ̈ܐ ܕܙܸܒܠܵܐ
 • • ܦܸܬܩܹ̈ܐ ܕܛܠܵܒܬܵܐ ܩܵܐ ܦܣܵܣܹ̈ܐ ܕܐܝܼܠܵܢܹ̈ܐ ܝܲܢ ܕܡܲܥܒܪܹ̈ܐ ܕܪܵܕܝܼܬܵܐ ܕܒܲܝܬܵܐ
 • • ܦܸܬܩܹ̈ܐ ܕܛܠܵܒܬܵܐ ܕܦܣܵܣܹ̈ܐ ܠܸܥܒ݂ܵܕܵܐ ܫܘܼܚܠܵܦܹ̈ܐ ܓܵܘ ܒܸܢܝܵܢܵܐ

 

ܐܲܢܹܐ ܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ ܕܡܵܘܬܒ݂ܵܐ ܦܝܼܫܹܐ ܝܢܵܐ ܡܘܼܩܪܸܒܹ̈ܐ ܒܝܵܘܡܵܢܹ̈ܐ ܕܬܪܹܝܢܒܫܲܒܵܐ ܗܲܠ ܥܪܘܼܒ݂ܬܵܐ ܡ̣ܢ ܣܵܥܲܬ 9.30 ܒܩܲܝܕܲܡܬܵܐ ܗܲܠ 4.30 ܒܒܵܬ݇ܪ ܟܵܘܸܬܪܵܐ ܓܵܘ ܟܠܲܝܗܝ ܒܲܬܲܝ ܐܲܪ̈ܟܲܢ ܫܒ݂ܘܿܩ ܡ̣ܢ ܓܵܘ ܒܹܝܬ ܐܲܪ̈ܟܹܐ ܕܟܢܘܼܫܬܵܐ ܕܣܡܝܼܬ̣ܦ̮ܝܼܠܕ.

ܛܠܵܒܝܵܬܹ̈ܐ ܕܦܣܵܣܵܐ ܠܸܥܒ݂ܵܕܵܐ ܫܘܼܓ݂ܠܵܢܹ̈ܐ ܕܒܲܢܵܝܘܼܬܵܐ ܓܵܪܲܓ ܕܦܵܝܫܝܼ ܡܘܼܩܪܸܒܹܐ ܓܵܘ ܩܵܢܛܪܘܿܢ ܕܡܦܲܪܢܣܵܢܘܼܬܵܐ ܕܡܵܘܬܒ݂ܵܐ - Council's Administration Centre, 86 Avoca Road, Wakeley NSW 2176.

ܦܘܼܪ̈ܥܵܢܹܐ ܡܵܨܝܵܐ ܕܦܵܝܫܝܼ ܥܒ݂ܝܼܕܹܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕ EFTPOS، ܝܲܢ ܕܨܲܟܵܐ ܝܲܢ ܕܦܸܬܩܵܐ ܕܢܘܼܩܵܠܵܐ ܙܘܼܙܵܢܵܝܵܐ (money order). ܦܘܼܪܥܵܢܵܐ ܕܙܘܼܙܵܐ ܡ̣ܢ ܐܝܼܕܵܐ ܠܐܝܼܕܵܐ (cash) ܠܹܐ ܦܵܐܸܫ ܩܒܝܼܠܵܐ.

 

ܬܪܘܼܩܬܵܐ ܠܸܩܢܵܝܵܐ ܡܠܘܿܐܹ̈ܐ ܪܲܩܡܵܝܹ̈ܐ

ܗܲܕܵܡܵܝܘܼܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܒܹܝܬ ܐܲܪ̈ܟܹܐ ܟܹܐ ܡܲܡܨܸܝܵܐ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܡܵܛܝܼܬܘܿܢ ܠܡܠܘܿܐܹ̈ܐ ܙܵܘܕܵܐ ܡ̣ܢ ܟܬܵܒܹ̈ܐ ܗܘܼܠܵܢܵܝܹ̈ܐ (ܕܘܲܪܵܩܵܐ).

ܒܡܸܨܥܵܝܘܼܬܵܐ ܕܦܸܬܩܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܗܲܕܵܡܵܝܘܼܬܵܐ، ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܡܵܛܝܼܬܘܿܢ ܡܲܓܵܢܵܐܝܼܬ ܠܡܲܒܘܼܥܹ̈ܐ ܕܒܸܐܬܵܝܵܐ ܝܢܵܐ:

 • • ܟܬܵܒܹ̈ܐ ܐܹܠܸܟܬܪ̈ܘܿܢܵܝܹܐ ܕ Cloud Library
 • • ܟܬܵܒܹ̈ܐ ܐܹܠܸܟܬܪ̈ܘܿܢܵܝܹܐ ܕ Indyreads
 • • ܟܬܵܒܹ̈ܐ ܐܹܠܸܟܬܪ̈ܘܿܢܵܝܹܐ ܩܵܠܵܝܹ̈ܐ ܕ Borrow Box
 • RBdigital eMagazines ܘ eComics
 • • ܣܦܲܪ̈ܛܸܒܹܐ ܐܹܠܸܟܬܪ̈ܘܿܢܵܝܹܐ ܕ PressReader
 • • ܦܪܵܣܬܵܐ ܕܦ̮ܸܠܝܼܡܹ̈ܐ، ܘܦ̮ܸܠܝܼܡܹ̈ܐ ܐܸܫܛܵܪܵܝܹ̈ܐ ܘܒ݂ܝܼܕܝܘܿܝܹ̈ܐ ܝܘܼܠܦܵܢܵܝܹ̈ܐ ܥܲܠ ܐܸܢܬܸܪܢܹܝܬ ܕ Kanopy
 • Mango Languages - ܝܠܵܦܬܵܐ ܕܠܸܫܵܢܹ̈ܐ
 • • ܓܲܙܹ̈ܐ ܕܝܵܕܥܵܬܹ̈ܐ ܕ Journals, encyclopedias & research
 • World Trade Press - ܐܵܢܝܼ ܐܲܠܨܵܝܵܬܹ̈ܐ ܝܘܼܕܵܥܵܝܹ̈ܐ ܪܲܩܡܵܝܹ̈ܐ ܒܘܼܫ ܚܲܕܬܹ̈ܐ
 • Lynda.com - ܐܲܣܵܢܵܐ ܕܝܠܵܦܬܵܐ ܕܡܗܝܼܪ̈ܘܼܝܵܬܹܐ ܕܒܸܣܢܝܼܣ ܘܕܬܸܩܢܘܿܠܘܿܓ݂ܝܼܵܐ ܘܕܡܗܝܼܪ̈ܘܼܝܵܬܹܐ ܡܒܲܪ̈ܝܵܢܹܐ ܥܲܠ ܐܸܢܬܸܪܢܹܝܬ
 • Busy Things - ܝܠܵܦܬܵܐ ܕܛܲܐܲܠܝܵܬܹ̈ܐ ܘܥܵܒ݂ܘܿܕܘܵܬܹ̈ܐ
 • Story Box Library - ܥܸܕܵܢܵܐ ܕܩܪܵܝܬܵܐ ܕܬܘܼܢܝܵܬܹ̈ܐ ܒܩܵܠܵܐ ܪܵܡܵܐ

ܐܲܚܢܲܢ ܐܵܦ ܟܹܐ ܡܲܩܪܸܒܲܚ:

 • VOX Books - ܟܬܵܒܹ̈ܐ ܕܛܸܦܠܹ̈ܐ ܕܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܡܲܫܡܥܝܼܬܘܿܢ ܐܸܠܲܝܗܝ ܟܲܕ ܒܸܩܪܵܝܲܝܗܝ ܝܬܘܿܢ.
 • Playaway Launchpads - ܟܘܿܡܦܝܘܿܬܵܪܹ̈ܐ ܠܘܼܚܵܝܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬ ܓܵܘܲܝܗܝ ܚܒ݂ܝܼܫܵܬܹ̈ܐ ܡܘܼܛܥܸܢܹܐ ܡ̣ܢ ܩܲܕ݇ܡ ܥܸܕܵܢܵܐ ܩܵܐ ܛܸܦܠܹ̈ܐ ܒܘܼܬ ܥܸܠܡܵܐ، ܘܡܲܢܵܝܘܼܬܵܐ، ܘܒܵܪܘܿܝܘܼܬܵܐ، ܘܬܘܼܢܝܵܬܹ̈ܐ ܘܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ. ܠܵܐ ܝܬܘܿܢ ܣܢܝܼܩܹܐ ܠܐܸܢܬܸܪܢܹܝܬ ܝܲܢ ܠܡܲܨܠܵܝܬܵܐ ܕܡܠܘܿܐܹ̈ܐ. ܐܲܚܟ̰ܝܼ ܣܢܝܼܩܹܐ ܝܬܘܿܢ ܕܡܲܨܸܡܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܠܓܵܘ ܡܲܒܘܼܥܵܐ ܕܒܲܪܩܵܐ ܠܩܲܒܘܼܠܹܐ ܚܲܝܠܵܐ ܒܲܪܩܵܝܵܐ ܘܐܵܢܝܼ ܗܕܝܼܪܹܐ ܝܢܵܐ ܕܫܲܪܝܼ ܦܠܵܚܵܐ.
 • Kobo eReaders ܘ Fire tablets - ܪܵܒܵܐ ܠܚܝܼܡܹܐ ܝܢܵܐ ܩܵܐ ܡܲܚܒܵܢܹ̈ܐ ܕܟܬܵܒܹ̈ܐ ܪܲܩܡܵܝܹ̈ܐ. ܡܲܕܝܸܢܘܼܢ ܠܗܘܿܢ eReaders  ܘ tablets ܕܝܼܲܢ ܩܵܐ ܗܲܠ 6 ܫܵܒ݂ܘܿܥܹ̈ܐ. ܐܵܦ ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܡܚܲܕܸܬܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܬܲܪܬܹܝܢ ܓܵܗܹ̈ܐ. 

ܣܢܵܕܬܵܐ ܕܒܸܣܢܝܼܣܹ̈ܐ

ܒܹܝܬ ܐܲܪ̈ܟܹܐ ܕܒ݂ܝܼܬܠܲܡ ܓܵܘ ܟܲܒܪܵܡܵܬܵܐ ܐܝܼܬܠܹܗ ܚܲܕ ܣܸܕܪܵܐ ܕܫܵܘܦܵܢܹ̈ܐ ܕܡܵܨܝܵܐ ܕܦܵܝܫܝܼ ܡܘܼܦܠܸܚܹܐ ܩܵܐ ܥܵܒ݂ܘܿܕܘܵܬܹ̈ܐ ܦܪ̈ܝܼܫܹܐ:

 • The Workary ܝܼܠܵܗ̇ ܚܕܵܐ ܕܘܼܟܵܐ ܩܵܐ ܒܸܣܢܝܼܣܹ̈ܐ ܚܲܕܬܵܐܝܼܬ ܡܫܘܼܪܝܹܐ، ܘܩܵܐ ܚܲܒܝܼܪܹ̈ܐ ܘܬܲܓܵܪܹ̈ܐ ܠܚܘܿܕܵܝܹ̈ܐ ܕܣܢܝܼܩܹܐ ܝܢܵܐ ܠܚܲܕ ܫܵܘܦܵܐ ܠܸܬܦܵܩܵܐ ܥܲܡ ܙܵܒ݂ܘܿܢܹ̈ܐ.
 • Studio 2166 ܝܼܠܵܗ̇ ܚܕܵܐ ܣܬܘܿܕܝܘܿ ܒܘܼܫ ܠܵܩܵܕ݇ܡܵܐ ܬܸܩܢܘܿܠܘܿܓ݂ܝܼܵܐܝܼܬ ܥܲܡ ܫܵܫܬܵܐ ܩܝܼܢܬܵܐ ܘܕܘܼܟܵܢܹ̈ܐ ܩܵܐ ܡܲܦܪܸܝܵܢܘܼܬܵܐ ܕܩܵܠܵܐ.
 • lab.LX ܝܼܠܵܗ̇ ܚܕܵܐ ܕܘܼܟܵܐ ܐܲܝܟܵܐ ܕܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܡܢܲܣܝܼܬܘܿܢ ܫܪܵܪܵܐ ܚܘܼܫܵܒ݂ܵܝܵܐ (virtual reality) ܘܐܵܢܝܼ ܬܘܼܩܵܢܹ̈ܐ ܬܲܩܢܝܼܩܵܝܹ̈ܐ ܒܘܼܫ ܚܲܕܬܹ̈ܐ. 

ܬܵܡܵܐ ܐܵܦ ܐܝܼܬ ܡܲܪ̈ܝܲܙܝܵܬܹܐ ܩܵܐ ܒܸܢܝܵܢܹ̈ܐ ܙܵܘܕܵܢܹ̈ܐ ܕܒܹܝܬ ܦܘܼܠܚܵܢܵܐ (Workary) ܓܵܘ ܦ̮ܵܝܪܦ̮ܝܼܠܕ. ܥܲܡܵܥܲܡ ܡܲܥܡܲܪܬܵܐ ܕܚܲܕ ܒܹܝܬ ܐܲܪ̈ܟܹܐ ܚܲܕܬܵܐ ܓܵܘ ܥܵܠܘܿܠܵܐ ܕܗܲܡܸܠܬܘܿܢ ܓܵܘ ܦ̮ܵܝܪܦ̮ܝܼܠܕ، ܫܵܘܦܵܐ ܕܒܹܝܬ ܐܲܪ̈ܟܹܐ ܓܵܘ ܥܵܠܘܿܠܵܐ ܕܟܹܢܝܘܿܢ ܒܸܕ ܦܵܐܸܫ ܡܘܼܦܠܸܚܵܐ ܠܸܡܛܲܘܘܼܪܹܐ ܚܲܕ ܣܲܪܢܵܐ (ܠܸܒܵܐ) ܒܸܣܢܝܼܣܵܝܵܐ ܒܛܝܼܡܵܐ ܕ 1.5 ܡܸܠܝܘܿܢܹ̈ܐ ܕܘܿܠܵܪܹ̈ܐ ܥܲܡ ܫܵܘܦܵܢܹ̈ܐ ܙܵܘܕܵܢܹ̈ܐ ܕܩܵܐ ܡܲܦܠܲܚܬܵܐ ܕܟܢܘܼܫܬܵܐ. ܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܥܲܠ ܬܲܪܡܝܼܬܵܐ ܕܥܵܠܘܿܠܵܐ ܕܟܹܢܝܘܿܢ ܒܸܕ ܫܲܪܹܐ ܪܵܒܵܐ ܓ̰ܲܠܕܹܐ ܡ̣ܢ ܒܵܬ݇ܪ ܦܬܵܚܬܵܐ ܕܒܹܝܬ ܐܲܪ̈ܟܹܐ ܕܥܵܠܘܿܠܵܐ ܕܗܵܡܸܠܬܘܿܢ.