Assyrian Homepage - ܣܘܪܝܬ

ܒܫܲܝܢܵܐ ܒܝܼܵܘܟ݂ܘܿܢ ܠܡܢܵܬܵܐ ܕܠܸܫܵܢܵܐ ܐܵܬܘܿܪܵܝܵܐ ܓܵܘ ܫܵܘܦܵܐ ܐܹܠܸܟܬܪܘܿܢܵܝܵܐ ܕܡܵܘܬܒ݂ܵܐ ܕܡܕܝܼܢ݇ܬܵܐ ܕܦ̮ܵܝܪܦ̮ܝܼܠܕ.

ܠܲܐܟ݂ܵܐ ܒܸܕ ܡܲܫܟ݂ܚܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܐܵܢܝܼ ܬܘܼܪ̈ܓܵܡܹܐ ܒܘܼܫ ܐܵܢܲܢܩܵܝܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬܠܲܢ ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܐܵܬܘܿܪܵܝܵܐ. ܩܵܐ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܙܵܘܕܵܢܬܵܐ، ܐܸܢ ܒܵܣܡܵܐ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܡܲܚܒܸܪܘܼܢ ܠܲܢ
ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܚܸܠܡܲܬ ܕܬܲܪܓܲܡܬܵܐ (Translator Interpreter Service (TIS)) ܥܲܠ ܬܹܠܝܼܦ̮ܘܿܢ ܡܸܢܝܵܢܵܐ 50 14 13

ܐܵܦ ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܚܵܙܝܼܬܘܿܢ ܠܹܗ ܟܠܹܗ ܐܵܗܵܐ ܫܵܘܦܵܐ ܐܹܠܸܟܬܪܘܿܢܵܝܵܐ ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܥܵܪܵܒܵܝܵܐ (ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕ Google Translate).

ܓܵܘ ܐܘܿܣܬܪܵܠܝܼܵܐ ܐܝܼܬܠܲܢ ܬܠܵܬܵܐ ܕܲܪ̈ܓܹܐ ܕܫܘܼܠܛܵܢܵܐ. ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܐܘܿܣܬܪܵܠܵܝܵܐ (ܦ̮ܹܕܪܵܠܵܝܵܐ̣)، ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܐܘܼܚܕܵܢܵܝܵܐ ܘܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܡܲܗܲܠܵܝܵܐ ܕܦܝܼܫܵܐ ܝܠܹܗ ܝܼܕܸܥܝܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܡܵܘܬܒܹ̈ܐ. ܘܵܠܝܼܬܵܐ ܕܡܵܘܬܒܹ̈ܐ ܝܼܠܵܗ̇ ܕܦܵܠܚܝܼ ܥܲܠ ܡܸܢܕܝܵܢܹ̈ܐ ܕܩܘܼܪܒܵܐ ܝܢܵܐ ܠܒܲܬܘܵܬܲܢ، ܐܲܝܟ݂ ܩܵܢܘܿܢܹ̈ܐ ܕܒܸܢܝܵܢܵܐ، ܘܐܘܼܪ̈ܚܵܬܹܐ ܘܫܒ݂ܝܼܠܹ̈ܐ ܕܐ݇ܙܵܠܵܐ ܒܐܲܩܠܵܐ ܕܐܝܼܬ ܓܵܘ ܡܲܗܲܠܵܐ، ܘܓܲܢܹ̈ܐ ܓܘܼܒ݂ܪܹ̈ܐ ܘܚܲܩܠܹ̈ܐ ܕܛܲܐܲܠܬܵܐ، ܘܒܵܬܲܝ ܐܲܪ̈ܟܹܐ، ܘܨܒܘܼܝܵܬܹ̈ܐ ܡܲܚܕܘܼܪܵܝܹ̈ܐ ܕܓܵܘ ܡܲܗܲܠܵܐ، ܘܩܸܢܛܪ̈ܘܿܢܹܐ ܕܒܘܼܣܵܡܵܐ ܘܒܵܬܲܝ ܣܚܵܝܬܵܐ، ܘܪܲܦܵܝܬܵܐ ܕܙܸܒܠܵܐ ܘܪܵܒܵܐ ܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ ܕܟܢܘܼܫܬܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܹ̈ܐ.