ܥܪ̈ܝܼܨܘܼܝܵܬܹܐ

ܥܪ̈ܝܼܨܘܼܝܵܬܹܐ

ܒܥܸܕܵܢܵܬܹ̈ܐ ܕܥܪܝܼܨܘܼܬܵܐ ܐܝܼܡܲܢ ܕܚܲܝܹ̈ܐ ܓܵܘ ܩܸܢܛܵܐ ܝܢܵܐ، ܐܸܢ ܒܵܣܡܵܐ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܩܵܪܝܼܬܘܿܢ ܥܲܠ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܬܠܵܬܵܐ ܨܝܼܦܵܪܹ̈ܐ (000) ܠܸܛܠܵܒܵܐ ܩܵܐ ܦܘܿܠܝܼܣܹ̈ܐ ܝܲܢ ܢܘܼܪܵܐ ܝܲܢ ܐܲܡܒܘܼܠܵܢܣ.

ܦܘܿܠܝܼܣܹ̈ܐ

ܦ̮ܵܝܪܦ̮ܝܼܠܕ - 9728 8399

ܟܲܒܪܵܡܵܬܵܐ - 9725 8999

ܚܘܼܛܵܐ ܕܗܲܝܲܪܬܵܐ ܕܦܘܿܠܝܼܣܹ̈ܐ - 131 444 ܝܲܢ www.police.nsw.gov.au

ܡܲܟܠܸܝܵܢܹ̈ܐ ܕܪܘܼܫܥܵܐ 1800 333 000 - (Crimestoppers)

ܢܘܼܪܵܐ

www.fire.nsw.gov.au  ܝܲܢ9265 2988 - NSW Fire and Rescue (NSWFR)

www.rfs.nsw.gov.au  ܝܲܢ1800 679 737 - NSW Rural Fire Service (RFS)

ܥܲܠܥܵܠܵܐ ܘܡܸܠܝܵܐ

www.ses.nsw.gov.au  ܝܲܢ132 500 - NSW State Emergency Service (SES)

ܐܘܼܪ̈ܚܵܬܹܐ

www.rms.nsw.gov.au  ܝܲܢ13 22 13 - Roads and Maritime Services

 emergency_000.jpg                              emergency_106.jpg

ܗܲܕܘܼܪܹܐ ܩܵܐ ܡܸܠܝܵܐ ܘܡܘܿܕܝܼ ܠܸܥܒ݂ܵܕܵܐ

ܟܲܕ ܫܵܘܦܵܐ ܕܡܵܘܬܒ݂ܵܐ ܕܡܕܝܼܢ݇ܬܵܐ ܕܦ̮ܵܝܪܦ̮ܝܼܠܕ ܢܦܝܼܠܵܐ ܝܠܹܗ ܥܲܠ ܢܲܗܪܵܐ ܕܓ̰ܘܿܪܓ̰ܣ (Georges River)، ܐܲܚܢܲܢ ܓܵܘ ܩܸܢܛܵܐ ܝܘܲܚ ܕܦܵܝܫܲܚ ܥܘܼܓ̰ܸܙܹܐ ܒܡܸܠܝܵܐ ܙܥܘܿܪܵܐ ܝܲܢ ܓܘܼܒ݂ܪܵܐ ܒܥܸܠܬܵܐ ܕܡܸܛܪܵܬܹ̈ܐ ܚܲܝܠܵܢܹ̈ܐ. ܚܸܠܡܲܬ ܕܥܪܝܼܨܘܼܬܵܐ ܕܐܘܼܚܕܵܢܵܐ ܕ NSW (NSW State Emergency Service (SES)) ܡܸܫܬܲܐܠܵܢܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܩܵܐ ܡܕܲܒܲܪܬܵܐ ܕܡܸܠܝܹ̈ܐ ܓܵܘ NSW. ܒܡܸܬܚܵܐ ܕܚܲܕ ܡܸܠܝܵܐ، ܦܵܠܵܚܹ̈ܐ ܨܸܒ݂ܝܵܢܵܝܹ̈ܐ ܕ SES ܡܸܫܬܲܐܠܵܢܹ̈ܐ ܝܢܵܐ ܩܵܐ ܝܵܗܒܲܠܬܵܐ ܕܡܸܠܟܵܐ (ܢܲܨܝܼܗܲܬ) ܕܫܲܝܢܘܼܬܵܐ ܒܥܸܕܵܢܵܐ ܕܡܸܠܝܵܐ، ܘܩܵܐ ܣܲܦܲܩܬܵܐ ܕܒܲܬܘܵܬܹ̈ܐ، ܘܩܵܐ ܡܚܲܠܲܨܬܵܐ ܕܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܘܩܵܐ ܡܙܲܘܲܕܬܵܐ ܕܙܘܵܕܹ̈ܐ ܐܲܠܨܵܝܹ̈ܐ ܕܚܲܝܘܼܬܵܐ ܩܵܐ ܐܵܢܝܼ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܦܝܼܫܹܐ ܝܢܵܐ ܩܸܛܥܝܹܐ ܒܡܝܼܵܐ ܕܡܸܠܝܵܐ.

ܚܸܠܡܲܬ ܕܥܪܝܼܨܘܼܬܵܐ ܕܐܘܼܚܕܵܢܵܐ ܘܡܙܲܘܸܕܵܢܹ̈ܐ ܕܥܘܼܙܵܐ (ܚܲܝܠܵܐ)  ܡܲܚܫܘܼܚܹܐ ܝܢܵܐ ܕܥܵܡܪܵܢܹ̈ܐ ܫܵܩܠܝܼܠܗܘܿܢ ܦܵܣܘܿܥܝܵܬܹ̈ܐ ܕܒܸܐܬܵܝܵܐ ܝܢܵܐ ܐܝܼܡܲܢ ܕܡܸܠܝܵܐ ܘ\ܝܲܢ ܥܲܠܥܵܠܹ̈ܐ ܩܲܘܘܼܡܹܐ ܝܢܵܐ ܝܲܢ ܩܘܼܪܒܵܐ ܠܩܲܘܘܼܡܹܐ ܝܢܵܐ: 

ܦܵܣܘܿܥܝܵܬܹ̈ܐ ܠܗܲܕܘܼܪܹܐ ܩܵܐ ܡܸܠܝܵܐ

 • • ܡܲܫܟ݂ܚܘܼܢ ܐܸܢ ܒܲܝܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܝܲܢ ܒܸܣܢܝܼܣܵܘܟ݂ܘܿܢ ܡܵܨܝܵܐ ܕܦܵܝܫܝܼ ܥܘܼܓ̰ܸܙܹܐ ܒܝܲܕ ܡܸܠܝܵܐ
 • • ܡܲܪܝܸܙܘܼܢ ܚܕܵܐ ܐܘܼܪܚܵܐ ܫܲܝܢܵܝܬܵܐ ܠܸܦܠܵܛܵܐ ܡ̣ܢ ܓܵܘ ܒܲܝܬܵܐ ܐܸܢ ܐܵܢܲܢܩܵܝܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܦܵܠܛܝܼܬܘܿܢ
 • • ܚܲܡܘܼܢ ܠܗܘܿܢ ܟܠܲܝܗܝ ܡܸܢܝܵܢܹ̈ܐ ܕܬܹܠܝܼܦ̮ܘܿܢ ܕܓܵܘ ܦܢܝܼܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܩܵܐ ܥܸܕܵܢܵܐ ܥܪܝܼܨܘܼܬܵܐ ܕܗܵܘܝܼ ܩܲܕ݇ܡ ܐܝܼܕܵܐ
 • • ܗܲܕܪܘܼܢ ܚܕܵܐ ܟܝܼܣܬܵܐ ܕܥܪܝܼܨܘܼܬܵܐ 

ܒܡܸܬܚܵܐ ܕܡܸܛܪܵܐ ܚܲܝܠܵܢܬܵܐ

 • ܡܲܨܝܸܬܘܼܢ ܠܒܹܝܬ ܦܪܵܣܩܵܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܡܲܗܲܠܵܝܵܐ ܠܩܲܒܘܼܠܹܐ ܙܘܼܗܵܪܹ̈ܐ ܘܡܸܠܟܵܐ. ܗܵܝܼܬܘܿܢ ܚܲܬܝܼܬܹܐ ܕܐܵܦ ܫܒ݂ܵܒ݂ܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܒܸܝܕܵܥܝܵܐ ܝܢܵܐ ܡܘܿܕܝܼ ܩܲܘܘܼܡܹܐ ܝܠܹܗ ܘܚܲܡܘܼܢ ܠܹܗ ܝܵܗܒ݂ܫܩܵܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܥܲܡܲܝܗܝ ܐܸܢ ܩܘܼܘܸܡܠܵܗ̇ ܘܐܵܢܝܼ ܣܢܝܼܩܠܗܘܿܢ ܠܗܲܝܲܪܬܵܘܟ݂ܘܿܢ
 • ܡܲܩܒ݂ܘܼܢ ܠܗܘܿܢ ܒܫܵܘܦܲܝܗܝ ܐܵܢܝܼ ܡܸܢܕܝܵܢܹ̈ܐ ܕܒܲܠܟܵܐ ܦܵܝܫܝܼ ܠܘܼܒܠܹܐ ܠܦܵܬܵܐ ܕܡܝܼܵܐ ܕܡܸܠܝܵܐ ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܕܠܵܐ ܥܵܒ݂ܕܝܼ ܚܪܵܒ݂ܵܐ – ܡܫܲܢܘܼܢ ܠܗܘܿܢ ܨܲܢܕܘܼܩܹ̈ܐ ܕܙܸܒܠܵܐ ܘܡܠܘܿܐܹ̈ܐ ܟܝܼܡܝܵܝܹ̈ܐ ܘܣܲܡܡܵܢܹ̈ܐ ܠܚܕܵܐ ܕܘܼܟܵܐ ܐܲܝܟܵܐ ܕܡܝܼܵܐ ܠܹܐ ܡܵܛܝܼ ܐܸܠܲܝܗܝ
 • ܡܲܟ̰ܡܥܘܼܢ ܠܗܘܿܢ ܬܘܼܩܵܢܹ̈ܐ ܘܕܒ݂ܘܼܪܘܼܢ ܠܹܗ ܒܲܪܩܵܐ ܡ̣ܢ ܡܲܒܘܼܥܹܗ (ܓܵܘ ܨܲܢܕܘܼܩܵܐ ܕܡܲܢܵܝܵܬܹ̈ܐ (meter box)) ܐܵܦܐܸܢ ܕܐܲܢܦܘܼܪܹ̈ܐ ܒܸܐܡܵܪܵܐ ܝܢܵܐ ܕܚܲܝܠܵܐ ܕܒܲܪܩܵܐ ܦܝܼܫܵܐ ܝܠܹܗ ܩܸܛܥܝܵܐ ܓܵܘ ܦܢܝܼܬܵܘܟ݂ܘܿܢ
 • ܓܙܘܿܪܘܼܢ ܠܗܘܿܢ ܟܲܪ̈ܦܵܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܘܩܸܢܝܵܢܹ̈ܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܕܡܝܼܵܐ ܠܵܐ ܡܵܛܝܼ ܐܸܠܲܝܗܝ – ܡܲܬܒ݂ܘܼܢ ܠܗܘܿܢ ܬܘܼܩܵܢܹ̈ܐ ܒܲܪ̈ܩܵܝܹܐ ܠܪܹܫܵܐ ܕܓܸܙܪܹ̈ܐ
 • ܨܲܚܨܘܼܢ ܠܵܗ̇ ܪܵܕܝܼܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܘܚܲܡܘܼܢ ܠܵܗ̇ ܕܗܵܘܝܵܐ ܡܠܝܼܬܵܐ ܒܲܢܙܝܼܢ

ܐܝܼܡܲܢ ܕܦܠܵܛܵܐ ܝܬܘܿܢ ܡ̣ܢ ܒܲܝܬܵܐ ܘܫܲܢܘܼܝܹܐ ܝܬܘܿܢ ܠܚܕܵܐ ܕܘܼܟܵܐ ܫܲܝܢܵܝܬܵܐ

 • • ܚܫܘܿܒ݂ܘܼܢ ܕܟܠܲܝܗܝ ܚܘܼܛܹ̈ܐ ܕܒܲܪܩܵܐ ܚܵܝܹ̈ܐ ܝܢܵܐ ܘܦܘܼܫܘܼܢ ܠܵܐ ܒܵܨܘܿܪܵܐ ܡ̣ܢ 8 ܡܲܬܪܹ̈ܐ ܪܸܚܩܵܐ ܡܸܢܲܝܗܝ. ܡܲܪܗܘܼܢ ܥܲܝܢܵܐ ܠܬܹܐܠܹ̈ܐ ܟܘܼܦܹ̈ܐ ܬܘܼܢܕܸܠܹܐ ܝܢܵܐ ܓܵܘ ܗܵܘܵܐ ܝܲܢ ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ، ܝܲܢ ܬܘܼܢܕܸܠܹܐ ܝܢܵܐ ܓܵܘ ܡܝܼܵܐ ܕܡܸܠܝܵܐ ܝܲܢ ܟܘܼܬܠܸܢܹܐ ܝܢܵܐ ܓܵܘ ܐܝܼܠܵܢܹ̈ܐ
 • • ܠܵܐ ܗܵܘܝܵܐ ܕܛܵܪܝܼܬܘܿܢ ܪܹܫܵܪܹܫܵܐ ܕܚܘܼܛܹ̈ܐ ܕܚܲܝܠܵܐ ܕܒܲܪܩܵܐ ܢܦܝܼܠܹ̈ܐ، ܝܲܢ ܐܸܢ ܚܘܼܛܹ̈ܐ ܕܒܲܪܩܵܐ ܦܝܵܫܵܐ ܝܢܵܐ ܡܟܘܼܬܠܸܢܹܐ ܓܵܘ ܪܵܕܝܼܬܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܦܘܼܫܘܼܢ ܠܓܵܘܵܐ ܕܪܵܕܝܼܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܘܛܠܘܿܒܘܼܢ\ܣܒܘܿܪܘܼܢ ܗܲܠ ܕܩܲܒܠܝܼܬܘܿܢ ܗܲܝܲܪܬܵܐ
 • • ܐܝܼܡܲܢ ܕܒܸܚܙܵܩܵܐ ܝܬܘܿܢ ܒܐܸܠܦܘܿܢܝܼܬܵܐ (ܓܵܡܝܼ ܙܥܘܿܪܬܵܐ) ܥܲܠ ܡܝܼܵܐ ܕܡܸܠܝܵܐ، ܦܵܝܫܝܼܬܘܿܢ ܪܸܚܩܵܐ ܡ̣ܢ ܚܘܼܛܹ̈ܐ ܘܥܵܡܘܿܕܹ̈ܐ ܕܒܲܪܩܵܐ. ܐܸܢ ܐܸܠܦܘܿܢܝܼܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܡܬܘܼܪܸܨܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܡ̣ܢ ܩܲܝܣܵܐ ܝܲܢ ܦܲܪܬܵܐ ܙܓ݂ܘܼܓ݂ܵܝܬܵܐ (ܦ̮ܵܝܒܲܪܓܠܵܣ)، ܠܵܐ ܕܵܩܪܝܼܬܘܿܢ ܒܡܝܼܵܐ ܝܲܢ ܒܣܲܗܡܹ̈ܐ ܦܲܪ̈ܙܠܵܝܹܐ ܕܡܙܲܝܥܵܢܵܐ (ܡܘܿܬܘܿܪ) ܕܐܸܠܦܘܿܢܝܼܬܵܐ ܐܝܼܡܲܢ ܕܩܘܼܪܒܵܐ ܝܬܘܿܢ ܠܚܘܼܛܹ̈ܐ ܝܲܢ ܠܥܵܡܘܿܕܹ̈ܐ ܕܒܲܪܩܵܐ
 • • ܐܸܢ ܓܵܘ ܒܲܝܬܵܐ ܝܬܘܿܢ، ܦܘܼܫܘܼܢ ܬܵܡܵܐ ܗܲܠ ܕܦܝܼܫܹܐ ܝܬܘܿܢ ܡܘܼܕܥܸܝܹܐ ܡܘܿܕܝܼ ܠܸܥܒ݂ܵܕܵܐ
 • • ܠܵܐ ܡܲܦܠܸܚܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܬܘܼܩܵܢܹ̈ܐ ܕܒܲܪܩܵܐ ܝܲܢ ܕܓܵܐܣ
 • • ܠܵܐ ܛܵܪܝܼܬܘܿܢ ܝܲܢ ܐܵܙܠ݇ܝܼܬܘܿܢ ܒܐܲܩܠܵܐ ܓܵܘܵܐ ܓܵܘ ܡܝܼܵܐ ܕܡܸܠܝܵܐ – ܠܵܐ ܕܵܥܪܝܼܬܘܿܢ ܠܒܲܝܬܵܐ ܗܲܠ ܕܚܲܬܝܼܬܹ̈ܐ (ܐܲܟܝܼܕܹܐ) ܝܬܘܿܢ ܕܫܲܝܢܵܝܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܠܸܥܒ݂ܵܕܵܐ
 • • ܠܵܐ ܛܵܪܝܼܬܘܿܢ ܓܵܘ ܐܘܼܪ̈ܚܵܬܹܐ ܕܦܝܼܫܹܐ ܝܢܵܐ ܕܒ݂ܝܼܪܹܐ ܝܲܢ ܓܵܘܵܐ ܓܵܘ ܡܝܼܵܐ ܕܡܸܠܝܵܐ، ܟܡܵܐ ܕܗܵܘܝܵܐ ܪܵܡܘܼܬܵܐ ܕܡܝܼܵܐ