Is it Garbage or Recycling?

GARBAGE

Only these items can be placed in the Garbage Bin:

 

Garbage bin with red lid
Nappies and leftover food scraps Plastic packaging, tissues and Styrofoam Polystyrene cups and takeaway boxes, and plastic bag of tree branches

 

Nappies  |  food scraps  |  polystyrene foam  |  green waste  |  general waste  |  plastic bags

 

RECYCLING

Only these items can be placed in the Recycling Bin:

 


Recycling bin with yellow lid
Empty plastic bottles, cartons and glass jars Different empty food cartons, cardboard boxes and newspapers Empty glass bottles and jars Different empty food tins and cans
Plastic bottles & containers   |   paper, cardboard, junk mail, newspapers & cartons   |   glass bottles & jars   |   steel & aluminium cans
 Red circle with line through image of blue plastic bag  NO Plastic Bags

 

NO

Items that CANNOT be placed into Garbage or Recycling Bins:

 

Bricks, concrete, timber, metals and paints

 

Medical waste  |  hazardous waste (e.g. syringes/needles, hot ashes & chemicals)  |  gas bottles, oil  |  car parts & metals  |  batteries, electrical items & whitegoods  |  building materials, paint & fibro asbestos

 

Arabic - قوموا بفرز مخلفاتكم …

النفايات

يمكنكم وضع هذه المواد  فقط في حاوية النفايات.

Garbage bin with red lid
Nappies and leftover food scraps Plastic packaging, tissues and Styrofoam Polystyrene cups and takeaway boxes, and plastic bag of tree branches

 

مخلفات الحدائق   |   اسفنج بوليستيريني   |   فضالت الطعام   |   نفايات عامة


 إعادة التدوير

يمكنكم وضع هذه المواد فقط في حاوية المواد التي يمكن إعادة تدويرها.


Recycling bin with yellow lid
Empty plastic bottles, cartons and glass jars Different empty food cartons, cardboard boxes and newspapers Empty glass bottles and jars Different empty food tins and cans

العبوات المصنوعة من الصلب ومن األلومنيوم   |   القناني والمرطبانات الزجاجية   |   الورق والكرتون   |   القناني والحاويات البالستيكية

 Red circle with line through image of blue plastic bag  ممنوع وضع الأكياس البلاستيكية 


كلا

تشمل المواد التي لا يمكن وضعها في حاوية النفايات أو حاوية المواد التي يمكن إعادة تدويرها

Bricks, concrete, timber, metals and paints

األسبستوس الليفي  |  مواد البناء  |  المنزلية  |  المعادن والمعدات الكهربائية  |  األدوات الكهربائية  |  النفايات الخطرة  |  النفايات الطبية


لالستفسارات، يرجى االتصال بمجلس Council City Fairfield على الرقم 0222 9725.

Assyrian - ܦܪܘܿܫܘܼܢ ܠܹܗ ܙܸܒܠܵܘܟ݂ܘܿܢ…

ܙܒܠܵܐ

ܐܲܚܟ̰ܝܼ ܐܲܢܹܐ ܡܠܘܿܐܹ̈ܐ ܡܵܨܝܵܐ ܕܦܵܝܫܝܼ ܡܘܼܬܒܹܐ ܓܵܘ ܨܲܢܕܘܼܩܵܐ ܕܙܸܒܠܵܐ.


Garbage bin with red lid
Nappies and leftover food scraps Plastic packaging, tissues and Styrofoam Polystyrene cups and takeaway boxes, and plastic bag of tree branches

ܙܸܒܠܵܐ ܓܵܘܵܢܵܝܵܐ   |    ܦܲܟ̈ܬܘܼܟ݂ܹܐ ܕܡܹܐܟ݂ܘܼܠܬܵܐ   |   ܪܘܼܥܬܵܐ ܕܦܘܿܠܝܸܣܬܪܝܼܢ   |   ܙܸܒܠܵܐ ܩܝܼܢܵܐ


 

ܬܸܢܝܵܢܘܼܬ ܡܲܦܠܲܚܬܵܐ

ܐܲܚܟ̰ܝ݂ ܐܲܢܹܐ ܡܠܘܿܐܹ̈ܐ ܡܵܨܝܵܐ ܕܦܵܝܫܝ݂ ܡܘ݂ܬܒܹܐ ܓܵܘ ܨܲܢܕܘܼܩܵܐ ܕܬܸܢܝܵܢܘܼܬ ܡܲܦܠܲܚܬܵܐ.


Recycling bin with yellow lid
Empty plastic bottles, cartons and glass jars Different empty food cartons, cardboard boxes and newspapers Empty glass bottles and jars Different empty food tins and cans

ܒܘܼܬܘܼܠܹ̈ܐ ܘܨܲܢܕܘܼܩܹ̈ܐ ܕܦܠܵܣܬܝܼܟ   |   ܘܲܪܵܩܵܐ ܘܟܲܪ̈ܬܘܿܢܹܐ   |   ܒܘܼܬܘܼܠܹ̈ܐ ܘܬܲܠܡܹ̈ܐ ܕܫܘܼܫܵܐ   |   ܥܘܼܠܒܹ̈ܐ ܕܦܲܪܙܠܵܐ ܘܕܐܲܠܘܿܡܸܢܝܘܿܡ

 Red circle with line through image of blue plastic bag   ܠܵܐ ܩܵܐ ܟܝ̣ܣܝܵܬܹ̈ܐ ܕܦܠܵܣܬܝܼܟ


ܠܵܐ

ܡܸܢܕܝܼܵܢܹ̈ܐ ܕܠܹܐ ܡܵܨܝܵܐ ܕܦܵܝܫܝܼ ܡܘܼܬܒܹܐ ܓܵܘ ܨܲܢܕܘܼܩܹ̈ܐ ܕܙܸܒܠܵܵܐ ܝܲܢ ܕܬܸܢܝܵܢܘܼܬ ܡܲܦܠܲܚܬܵܐ ܒܸܚܒ݂ܵܫܵܐ ܝܢܵܐ

Bricks, concrete, timber, metals and paints

  

ܙܸܒܠܵܐ ܐܼܵܣܝܘܼܬܵܢܵܝܵܐ   |   ܙܸܒܠܵܐ ܩܹܘܲܢܕܹܢܘܿܣܵܝܵܐ    |   ܡܠܘܿܐܹ̈ܐ ܒܲܪ̈ܩܵܝܹܐ   |   ܦܲܪ̈ܙܠܹܐ ܘܬܘܼܩܵܢܹ̈ܐ ܚܘܵܪܹ̈ܐ   |   ܡܠܘܿܐܹ̈ܐ ܕܒܸܢܝܵܢܵܐ ܐܲܣܒܹܣܬܘܿܣ ܡܦܲܪܬܚܵܢܵܐ


ܩܵܐ ܟܠ ܒܘܼܩܵܪܹܐ ܕܐܝܼܬ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܡܲܚܒܸܪܘܼܢ ܩܵܐ Fairfield City Council ܥܲܠ ܬܹܠܝܼܦ̮ܘܿܢ ܡܸܢܝܵܢܵܐ 97250222.

Chinese - 为您的垃圾分类…

普通垃圾

普通垃圾桶内只能放入这些废品。

Garbage bin with red lid
Nappies and leftover food scraps Plastic packaging, tissues and Styrofoam Polystyrene cups and takeaway boxes, and plastic bag of tree branches

 

普通垃圾   |   食物残渣   |   聚苯乙烯泡沫   |   绿色垃圾


回收垃圾

回收垃圾桶内只能放入这些废品。


Recycling bin with yellow lid
Empty plastic bottles, cartons and glass jars Different empty food cartons, cardboard boxes and newspapers Empty glass bottles and jars Different empty food tins and cans

 塑料瓶和容器   |   纸张、纸皮和纸板   |   玻璃瓶罐   |   铁罐和铝罐

 Red circle with line through image of blue plastic bag  请勿放入塑料口袋  


不可以

不可以放入普通垃圾桶和回收垃圾桶的废品包括:

 Bricks, concrete, timber, metals and paints

医疗废物   |   危险废物   |   电器用品   |   金属和大型家用电器   |   建筑材料   |   石棉纤维 


如有任何查询,请致电9725 0222联络Fairfield City Council。

Khmer - បំ បែកសំរាមរបស់អ្នក...

សំរាម

មានតែវត្ថុទាំងនេះប៉ុណ្ណោះដែល
អាចដាក់ទៅក្នុងធុងសំរាមបាន។


Garbage bin with red lid
Nappies and leftover food scraps Plastic packaging, tissues and Styrofoam Polystyrene cups and takeaway boxes, and plastic bag of tree branches

 

ទ្រ នាប់កន្ទបកុមារ   |   សំណល់ចំណីអាហារ   |   ស្នោ (Polystyrene Foam)   |   សំរាមរុក្ខជាតិ


ការយកទៅកែច្នៃឡើងវិញ

មានតែវត្ថុថុទាំងនេះប៉ុណ្ណោះដែល
អាចដាក់ទៅក្នុងធុងសំរាមបាន។


Recycling bin with yellow lid
Empty plastic bottles, cartons and glass jars Different empty food cartons, cardboard boxes and newspapers Empty glass bottles and jars Different empty food tins and cans

ដបនិងក្រឡដាក់ចំណីអាហារធ្វើពីផ្លាស្ទិក   |   ក្រដាសនិងប្រអប់ក្រដាស   |   ដបនិងក្រឡធ្វើពីកែវ   |   កំប៉ុងដែកនិងអាលុយមីនីញ៉ូម

 Red circle with line through image of blue plastic bag  គ្មានថង់ផ្លាស្ទិកទេ


គ្មានទេ

វត្ថុដែលមិនអាចដាក់
នៅក្នុងធុងសំរាមឬ
ធុងយកទៅកែច្នៃ
ឡេិងវិញ មានរួមទាំង៖

Bricks, concrete, timber, metals and paints

សំរាមពេទ្យ   |   សំរាមមានគ្រោះថ្នាក់   |   វត្ថុអគ្គិសនី   |   ដែកនិងគ្រឿងឧបករណ៍ប្រើនៅបន្ទប់ចង្ក្រានបាយ   |   សម្ភារៈសំណង់   |   សារធាតុមានជាតិសរសៃអាស់បេសតូស (Fibro Asbestos)ចំពោះសំណួរនានា សូមទាក់ទង Fairfield City Council តាមលេខ 9725 0222

Vietnamese - Hãy phân loại rác thải...

Rác thải

Chỉ bỏ những loại rác này vào thùng rác thường.

Garbage bin with red lid

 

Nappies and leftover food scrapsPlastic packaging, tissues and Styrofoam Polystyrene cups and takeaway boxes, and plastic bag of tree branches

 

 Rác thường   |   Thức ăn thải bỏ   |   Xốp Polystyrene   |   Rác cây cỏ


Tái chế

Chỉ bỏ những loại rác này vào thùng rác tái chế.


Recycling bin with yellow lid
Empty plastic bottles, cartons and glass jars Different empty food cartons, cardboard boxes and newspapers Empty glass bottles and jars Different empty food tins and cans

Bình & Thùng Nhựa   |   Giấy & Các-tông   |   Chai & Lọ Thủy tinh   |   Lon Thép & Nhôm

Red circle with line through image of blue plastic bag

Cấm bao/túi ny-lông


Cấm

ĐỪNG bỏ những loại rác này vào thùng rác thường hoặc thùng rác tái chế.

Bricks, concrete, timber, metals and paints

Rác thải y tế   |   Rác thải nguy hại   |   Đồ điện   |   Kim loại và Đồ điện máy   |   Vật liệu xây dựng   |   Fibrô Amiăng


Mọi thắc mắc, xin quý vị gọi điện thoại cho Fairfield City Council qua số 9725 0222.

 


A to Z Recycling and Waste Guide

A

Aerosol cans

Put empty containers in your yellow lid recycling bin

Acids and alkalis

Take to the next Household Chemical Clean Out day

Aluminium cans

Put in your yellow lid recycling bin

Aluminium foil

Scrunch into a ball and put in your yellow lid recycling bin

Appliances

Take to Council’s Recycling Drop Off Centre or put out for your Kerbside Clean-up collection

Asbestos

Visit the SafeWork NSW website to find a licensed contractor


B

Batteries (car)

Take to Council’s Recycling Drop Off Centre

Batteries (household)

Take to Council’s Admin Centre, Libraries or Leisure Centres

Bikes

Give to charity or put out for your Kerbside Clean-up collection

Books

Give to charity or a second-hand bookstore

Branches

Take to Council’s Recycling Drop Off Centre

Bricks

Take to a Waste Management Centre

Broken glass

Put in your red lid garbage bin

Bubble wrap

Put in your red lid garbage bin

Building materials

Take to a Waste Management Centre


C

Car parts (metal)

Take to Council’s Recycling Drop Off Centre

Cardboard

Flatten and put in your yellow lid recycling bin

Carpet

Put out for your Kerbside Clean-up collection

Cartons (juice and milk)

Remove liquid, squash and put in your yellow lid recycling bin

Cement

Take to a Waste Management Centre

Ceramics

Take to a Waste Management Centre

Chemicals

Take to the next Household Chemical Clean Out day

Chlorine

Take to the next Household Chemical Clean Out day

Cling wrap

Put in your red lid garbage bin

Clothing

Give to charity or use as cleaning rags

Computers

Take to Council’s Recycling Drop Off Centre

Concrete

Take to a Waste Management Centre

Construction materials

Take to a Waste Management Centre

Crockery

Give to charity or put out for your Kerbside Clean-up collection


D

Demolition materials

Take to a Waste Management Centre

Detergents

Take to the next Household Chemical Clean Out day


E

Egg cartons

Put in your yellow lid recycling bin

Envelopes

Put in your yellow lid recycling bin

E-waste/electronic equipment

Take to Council’s Recycling Drop Off Centre


F

Fire extinguishers

Take to Council’s Recycling Drop Off Centre

Fluorescent tubes and globes

Take to the Community Recycling Centre or the next Household Chemical Clean Out day

Foam packaging

Put in your red lid garbage bin

Food scraps

Put in your compost bin or red lid garbage bin

Food wrappers

Put in your red lid garbage bin

Fridges

Take to Council’s Recycling Drop Off Centre or put out for your Kerbside Clean-up collection

Furniture

Give away/sell or put out for your Kerbside Clean-up collection


G

Garden clippings

Put in your compost bin or red lid garbage bin

Gas bottles and cylinders

Take to Council’s Recycling Drop Off Centre

Glass bottles and jars

Put in your yellow lid recycling bin

Grass

Put in your compost bin or red lid garbage bin


H

Herbicides

Take to the next Household Chemical Clean Out day

Hot water heaters

Take to Council’s Recycling Drop Off Centre

Household chemicals

Take to the next Household Chemical Clean Out day


I

Ink cartridges

Visit the Planet Ark website and type in your suburb to find your nearest drop-off location


J

Junk mail

Put in your yellow lid recycling bin


K

Kerosene

Take to the next Household Chemical Clean Out day


L

Light globes

Take to the Community Recycling Centre or the next Household Chemical Clean Out day


M

Magazines

Put in your yellow lid recycling bin

Mattresses

Put out for your Kerbside Clean-up collection

Meat trays

Put in your red lid garbage bin

Medicines

Take to a participating Chemist

Mirrors

Take to a Waste Management Centre

Mobile phones

Take to Council’s Admin Centre or Recycling Drop Off Centre


N

Nappies

Put in your red lid garbage bin

Needles

Take to a participating Chemist

Newspapers

Put in your yellow lid recycling bin


O

Oil (cooking)

Take to the next Household Chemical Clean Out day

Oil (motor)

Take to Council’s Recycling Drop Off Centre or the next Household Chemical Clean Out day


P

Paint

Take to the Community Recycling Centre or the next Household Chemical Clean Out day

Paper

Put in your yellow lid recycling bin

Paper towel

Put in your red lid garbage bin

Paving

Take to a Waste Management Centre

Pesticides

Take to the next Household Chemical Clean Out day

Pet food cans

Put in your yellow lid recycling bin

Petrol

Take to the next Household Chemical Clean Out day

Phone books

Put in your yellow lid recycling bin

Pizza boxes (clean)

Put in your yellow lid recycling bin

Plasterboard

Take to a Waste Management Centre

Plastic bags

Take to your nearest participating supermarket or put in your red lid garbage bin

Plastic drink bottles

Remove liquid, squash and put in your yellow lid recycling bin

Plastic food containers

Remove food, squash and put in your yellow lid recycling bin

Poisons

Take to the next Household Chemical Clean Out day

Polystyrene

Take to the Community Recycling Centre or put in your red lid garbage bin

Pool chemicals

Take to the next Household Chemical Clean Out day

Porcelain

Take to a Waste Management Centre

Pots and pans

Give to charity or put out for your Kerbside Clean-up collection

Pyrex

Give to charity or put out for your Kerbside Clean-up collection


R

Renovation material

Take to a Waste Management Centre

Rocks

Take to a Waste Management Centre

Roofing

Take to a Waste Management Centre


S

Smoke detectors

Take to the Community Recycling Centre or the next Household Chemical Clean Out day

Soil

Take to a Waste Management Centre

Solvents

Take to the next Household Chemical Clean Out day

Steel cans

Put in your yellow lid recycling bin

Syringes/sharps

Take to a participating Chemist


T

Takeaway containers (plastic)

Remove food, squash and put in your yellow lid recycling bin

Televisions

Take to Council’s Recycling Drop Off Centre

Tiles

Take to a Waste Management Centre

Timber

Take to a Waste Management Centre

Tissues

Put in your red lid garbage bin

Toilet rolls

Put in your yellow lid recycling bin

Toys

Give to charity or put out for your Kerbside Clean-up collection

Tree trunks/stumps

Take to Council’s Recycling Drop Off Centre or a Waste Management Centre

Tupperware

Give to charity or put out for your Kerbside Clean-up collection

Tyres

Take to a Waste Management Centre


U

Underlay

Take to a Waste Management Centre


V

Vinyl

Take to a Waste Management Centre


W

Waxed cardboard

Put in your red lid garbage bin

Whitegoods

Take to Council’s Recycling Drop Off Centre

Window panes/glass

Take to a Waste Management Centre

Wood

Take to a Waste Management Centre

Wrapping paper

Put in your yellow lid recycling bin


X

X-rays

Take to the Community Recycling Centre


Y

Yoghurt tubs

Put in your yellow lid recycling bin