ܬܦܘܿܩܘܼܢ ܒܗܲܕܵܡܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܕܡܵܘܬܒ݂ܵܐ

ܡܵܘܬܒ݂ܵܐ ܕܡܕܝܼܢ݇ܬܵܐ ܕܦ̮ܵܝܪܦ̮ܝܼܠܕ ܒܸܬܪܵܨܵܐ ܝܠܹܗ ܡ̣ܢ 12 ܗܲܕܵܡܹ̈ܐ ܘܚܲܕ ܪܹܫ ܡܕܝܼܢ݇ܬܵܐ (ܡܵܝܘܿܪ) ܡܓܘܼܒܝܵܐ ܥܲܡܡܵܐܝܼܬ ܘܦܵܠܵܚܹ̈ܐ.

ܗܲܕܵܡܹ̈ܐ ܕܡܵܘܬܒ݂ܵܐ ܝܼܢܵܐ ܚܕܵܐ ܚܲܠܲܩܬܵܐ ܐܲܠܨܵܝܬܵܐ ܒܹܝܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܘܒܹܝܠ ܡܵܘܬܒ݂ܵܐ. ܡܚܲܦܘܼܛܵܘܟ݂ܘܿܢ ܝܼܘܲܚ ܕܡܲܚܒܸܪܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܘܝܵܗܒ݂ܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܬܲܚܡܲܢܝܵܬܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܘܡܲܚܫܲܚܝܵܬܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܘܗܲܡܙܸܡܝܼܬܘܿܢ ܥܲܡܲܝܗܝ ܒܘܼܬ ܐܲܝܢܝܼ ܨܒܘܼܬܵܐ ܕܗܵܘܝܵܐ ܕܐܵܢܲܢܩܵܝܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܩܵܐܠܵܘܟ݂ܘܿܢ.